Na pomoc mogą liczyć tylko najbiedniejsi. Pomoc finansowa skierowana jest do dzieci z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł. Jak informuje resort edukacji nowym rozwiązaniem przyjętym w tym roku jest skierowanie dofinansowania do 10% uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, dotkniętych różnymi zdarzeniami losowymi czy znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Decyzję w sprawie dofinansowania będzie podejmował dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Programem objętych zostanie ok. 550 tysięcy dzieci.

Dofinansowaniem objęte będą dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, naukę w klasie I gimnazjum, w klasie I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie IV ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Uczniowie klasa I szkoły podstawowej, klasa I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopni klasa II szkoły podstawowej, klasa II ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymają dofinansowanie w wysokości 150 zł.

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia otrzymają dofinansowanie w wysokości 170 zł, natomiast uczniowie klasy I gimnazjum, klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy I ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy IV ogólnokształcącej szkoły baletowej otrzymają dofinansowanie w wysokości 280 zł – mówi Zbigniew Włodkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Aby otrzymać w tym roku taką pomoc rodzice dzieci objętych programem  składają do dyrektora szkoły wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników. Dyrektor szkoły sporządza listę wszystkich uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją właściwemu wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.