W ostatnich miesiącach, w odniesieniu do wybranych produktów wzrost ten jest znaczący. Dotyczy to przede wszystkim rynku zbóż. Obecnie światowe ceny są około 2,5 krotnie wyższe od ceny interwencyjnej w Unii Europejskiej. Z analogiczną sytuacją mieliśmy do czynienia w drugiej połowie 2007 r. w odniesieniu do cen na rynku mleka.

W dobie globalizacji wzrost cen na rynkach światowych odbił się także na cenach na rynku europejskim oraz w Polsce.

Czynniki determinujące taką sytuację to:

- wzrost cen paliw, energii i metali,
- wzrost cen wielu środków do produkcji rolnej.
- rosnący popyt ze strony krajów azjatyckich i eksportujących ropę naftową,
- coraz częstsze anomalie pogodowe,
- rekordowo niski stan zapasów,
- spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w części regionów świata,
- działania spekulacyjne na rynku rolno-żywnościowym,
- rosnący popyt sektora biopaliw.

Analizy sytuacji światowej wskazują na względną stałość czynników popytowych i ewentualne możliwości zmiany czynników podażowych. Dlatego też krótko- i średniookresowe prognozy przewidują możliwość korekty cen rolnych. Korekta ta nie doprowadzi jednak do zniżki cen poniżej ich poziomu sprzed obecnego wzrostu. Od końca 2007 roku taka sytuacja obserwowana jest na rynku produktów mleczarskich.
Wzrost cen produktów rolnych przekłada się także na ceny detaliczne żywności. W Polsce obserwujemy stopniowe zmniejszanie udziału kosztów surowców rolnych w cenach detalicznych żywności. W przypadku podstawowych artykułów żywnościowych udział ten kształtuje się na poziomie 10-25 procent. W dużo większym stopniu o cenach żywności decydują koszty pracy, energii, transportu czy też oprocentowanie kredytów. Dlatego też nie wydają się być uzasadnione prognozy dotyczące dalszego wzrostu cen żywności w Polsce, które wiązane byłyby jedynie ze wzrostem cen surowców rolnych.

Dzięki wysokiej efektywności naszego sektora rolno-spożywczego wzrost cen żywności w Polsce w ostatnim roku nie odbiegał od średniej unijnej i wynosił 6,9% ( w UE-27 także 6,9%). Zwraca natomiast uwagę wysoki wzrost tych cen w większości nowych państw członkowskich – np. na Łotwie – 20,8%, Litwie – 17,9%, w Estonii – 16,6%, a na Węgrzech – 13,1%.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!