- Ocena pierwszego kwartału 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wypada z kilku względów pozytywnie: zrealizowaliśmy przychody wyższe o ponad 200 mln, rentowność EBITDA, pomimo spadku o ok. 4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, rozłożyła się w sposób równomierny na trzy główne segmenty Grupy Azoty, realizując średnio
w każdym z nich 16-17 proc. Szczególnie cieszy widoczna poprawa rentowności segmentu Tworzyw, zwłaszcza w obliczu zwiększania zdolności produkcyjnych poliamidu w ramach inwestycji finalizowanej w Tarnowie - mówi Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse.

Dynamiczne zmiany na rynku, jakie zachodziły w pierwszym kwartale br., znalazły realne odbicie
w wynikach finansowych Grupy Azoty. Wpływ na wyniki finansowe Grupy Azoty miały głównie:
 zwiększona sprzedaż kaprolaktamu na rynki azjatyckie,
 zwiększona sprzedaż PA6 na rynek europejski,
 wzrost notowań dla całego łańcucha poliamidowego,
 wykorzystanie efektu skali i odpowiedź Grupy Azoty na rosnący popyt na chemikalia ze strony zagranicznego rynku (zwiększenie sprzedaży segmentu Chemii o blisko 112 mln),
 wysokie ceny gazu,
 konieczność obniżenia cen nawozów przez światowych producentów,
 spadkowa siła nabywcza rolników.

Wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk operacyjny w segmentach Tworzyw (ponad 600 proc.) i Chemii (14 proc.) nie zdołał pokryć spadku wyniku w segmencie Nawozów, co
w ogólnym rozrachunku przełożyło się na niższy skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty (ok.
13 proc.) i skonsolidowany zysk netto (ok. 22 proc.) w porównaniu z 1 kwartałem 2016 roku.

Chemia
W segmencie Chemii Grupa Azoty zrealizowała przychody wyższe o 21 proc. (q/q), wykorzystując pozytywne tendencje cenowe w obszarze Pigmentów i OXO przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenów w obszarze Melaminy i Mocznika technicznego. Sprzedaż wspomnianych Pigmentów (bieli tytanowej) wzrosła w omawianym okresie o ok. 27 proc., wykazując przy tym wzrostową dynamikę cen o ok. 11 proc. (q/q). Wzrost wolumenów w biznesie Melaminy i Mocznika, przy porównywalnych poziomach cenowych, pozwolił zmaksymalizować marże, realokując azot (mocznik)
z biznesu nawozowego o spadkowych tendencjach cenowych. W ostatecznym rozrachunku Grupa Azoty zrealizowała w segmencie Chemia wynik EBITDA wyższy o 14 proc. w relacji do I kwartału 2016 roku.