- Usuwanie drzew i krzewów z terenów bezpośredniego zagrożenia powodzią jest obecnie jednym z priorytetowych zadań resortu środowiska - powiedział minister Andrzej Kraszewski. - Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej na bieżąco inwentaryzują miejsca, które potencjalnie stwarzają zagrożenie dla terenów przylegających do wód i działają. Utrzymywanie czystej przestrzeni pomiędzy wałami zwiększa bezpieczeństwo dla ludzi - jeśli pojawi się woda - będzie mogła łagodniej przepłynąć.
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/60/WE z 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim i związanej z tym nowelizacji Prawa Wodnego, sporządzone zostaną dokumenty planistyczne, które wpłyną długofalowo na podwyższenie ochrony przeciwpowodziowej: wstępna ocena ryzyka powodziowego (do końca 2011 r.), mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego (do 2013 r.) i plany zarządzania ryzykiem powodziowym - do 2015 r.

Celem tych działań ma być zdecydowane ograniczenie strat powodziowych oraz zniwelowanie zagrożenia powodziowego. Działania takie, nakierowane na ochronę obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi przed intensywnym zagospodarowywaniem, określane są działaniami nietechnicznymi. Jest to niezwykle ważne podejście do zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej. Nowelizacja ustawy Prawo wodne przewiduje ważną zmianę w zakresie planowania przestrzennego poprzez wprowadzenie obligatoryjnego terminu 18 miesięcy na uwzględnienie granic terenów zagrożonych powodzią w planach zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tymi działaniami prowadzone są także prace związane z realizacją projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami". Będzie to kompleksowy, zintegrowany system informatyczny opracowany w celu skutecznego powiadamiania i ostrzegania właściwych instytucji i ludności o zagrożeniach. W ramach projektu zostanie opracowana wstępna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Projekt realizowany jest w konsorcjum Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Instytutu Łączności oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!