jeczmien.jpg

Autor: Arkadiusz Artyszak/PWRSA

Opis: Rośliny narażone na negatywny wpływ czynników pogodowych łatwiej ulegają szkodnikom

Opublikowany w marcu 2007r. IV Raport IPCC (Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu) jednoznacznie wskazuje, że zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka, jego autorzy ostrzegają, że brak działań, które zapobiegną tym zmianom i dostosowują gospodarkę do nowych warunków klimatycznych będzie miało  istotne, negatywne konsekwencje: gospodarcze, społeczne i przyrodnicze. Naukowcy zajmujący się tą problematyką wskazują kilka sektorów, których działalność w sposób szczególny związana jest z tym problemem. Obok m.in. sektora paliwowo – energetycznego, transportowego czy ubezpieczeniowego, znaczącą wrażliwością na zmiany klimatu charakteryzuje się działalność rolnicza i inna, prowadzona na obszarach wiejskich.

Na podstawie prowadzonych przez Państwowy Instytut Badawczy IUNG badań dotyczących potencjalnych zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo polskie przygotowano scenariusze zmian klimatycznych dla Polski. Przewiduje się, że dojdzie do dużych wahań temperatury, znaczących zmian w wysokościach opadów oraz narastania niekorzystnych zjawisk pogodowych. W krótkiej perspektywie czasowej może dojść do spadku produkcji roślinnej o ok. 7 proc. oraz obniżenia produkcji na jednego mieszkańca. Szacuje się m.in. drastyczny spadek produkcji ziemniaka, a powierzchnia gruntów wyłączonych z użytkowania może osiągnąć nawet 50 proc. w stosunku do stanu obecnego. Adaptacja rolnictwa będzie wymagała dużych nakładów finansowych. Przy braku działań zapobiegawczych i edukacyjnych może dojść w ciągu kilku lat do znacznych strat dla polskich rolników i producentów żywności. Szacunki liczbowe w najmniej korzystnych scenariuszach mówią o spadku globalnej produkcji roślinnej rzędu 25 proc.