Zmiany w programie wynikają z konieczności dostosowania jego celów do aktualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców, które wyznaczają zmiany w prawie i rozwijające się technologie informatyczne - informuje CIR.

Do programu wprowadzono zapisy, które tworzą lepsze warunki do rozwijania talentów i zainteresowań zdolnych uczniów mieszkających na wsi i obszarach wiejskich. Zwrócono w nim uwagę na potrzebę unowocześnienia wiejskich bibliotek i czytelni szkolnych, z wykorzystaniem nowych mediów, np. internetu. Placówki te powinny w większym stopniu stawiać na rozwój i modernizację cyfrową. Do programu włączono zapisy stanowiące podstawę do zapewnienia właściwej edukacji i opieki maluchom do 3 roku życia.

Monitorowanie programu pozwala stwierdzić, że dzięki jego realizacji wzrośnie upowszechnienie wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich w grupie 3-5 lat do poziomu 62,4 proc. w 2013 r. Pierwotnie planowano, że w 2013 r. ten wzrost osiągnie 50 proc., a poziom ten został już przekroczony w 2011 r. (obecnie w przedszkolach jest 52,1 proc.). Prognozuje się też zwiększenie odsetka gospodarstw na wsi mających komputer - do 72 proc. w 2013 r. Wcześniej zakładano, że komputery będą w 60 proc. gospodarstw.

Po zmianach niektóre działania programu otrzymają następujące brzmienie:

"Udoskonalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach wiejskich (zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej)".

W aktualnym działaniu zajęcia rozwijające zastąpiły terapeutyczne i psychologiczne, a ponadto działanie to uzupełniono o zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, a także planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

"Wykorzystanie technologii informatycznych w celu upowszechnienia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wsparcia, rozwoju i promocji poradnictwa zawodowego na obszarach wiejskich".

Dotychczasowe działanie zmodyfikowano, aby szkoły mogły wspierać uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych bez konieczności tworzenia etatów doradców zawodowych.

"Zwiększanie dostępu do szerokopasmowego internetu i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego w placówkach zaspokajających potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne wsi, a także sprzyjanie udostępnianiu bibliotek i czytelni szkolnych oraz sal sportowych i boisk szkolnych mieszkańcom wsi".