Należy złożyć wniosek o przyznanie dopłaty - rolnik powinien o fakcie zniszczenia uprawy bezzwłocznie poinformować oddział terenowy (OT), do którego składał wniosek.

Jeżeli zadeklarowana we wniosku uprawa zostanie usunięta z pola, a OT ARR nie będzie w posiadaniu takiej informacji, przyznana do tej powierzchni dopłata wraz z odsetkami będzie musiała być zwrócona do Agencji.


Jeśli rolnik dopiero zamierza ubiegać się o dopłatę - do wniosku o przyznanie dopłaty poza wymaganymi załącznikami dodatkowo powinien dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach.

Jeżeli we wniosku o przyznanie dopłaty producent rolny ujmuje dwa razy tę samą działkę rolną - raz obsianą zbożem ozimym (zniszczonym w wyniku działania siły wyższej) a raz rośliną jarą - jest zobowiązany do udokumentowania zniszczenia uprawy w sposób niebudzący wątpliwości. Każdy taki przypadek będzie poddawany szczegółowej analizie, z uwzględnieniem szczególnie terminów agrotechnicznych oraz biologii danego gatunku roślinny uprawnej. Należy pamiętać, że dopłatami nie obejmuje się upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.
Działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, które spowodowały szkody w uprawach, można wykazać składając do OT ARR:

- Protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

- Dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk.

- Zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone, w przypadku gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.