Stanowisko Polski do poszczególnych propozycji:
1. Dobrowolne zarządzanie podażą na podstawie art. 222 rozporządzenia nr 1308/2013 przez organizacje producentów, ich zrzeszenia oraz organizacje międzybranżowe i spółdzielnie.
Opinia Polski
Polska stoi na stanowisku, że zaproponowany przez KE instrument dobrowolnego zarządzania podażą mleka wdrażany rozporządzeniami delegowanym i wykonawczym, powinien być uzupełniony o wsparcie finansowe z budżetu UE.

2. Ewentualne wprowadzenie nowego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny.
Opinia Polski
Polska popiera propozycję. Instrument powinien być uruchomiony niezwłocznie.

3. Podwojenie limitów ilościowych dla masła i OMP w ramach interwencji publicznej,
tj. dla OMP ze 109 tys. ton do 218 tys. ton oraz dla masła z 50 tys. ton do 100 tys. ton.
Opinia Polski
Polska popiera propozycję, która zmierza w kierunku rozszerzenia wykorzystania siatki bezpieczeństwa i jednocześnie wnioskuje o wzrost cen interwencyjnych.
Polska apeluje o jak najszybsze przygotowanie przez KE projektu rozporządzenia w tym zakresie, gdyż w przypadku OMP wyczerpany już został dotychczasowy limit 109 tys. ton. Przejście na tryb przetargowy, które nastąpiło, może wpływać na dalsze obniżanie cen rynkowych OMP i negatywnie rzutować na ceny skupu mleka płacone producentom.

4. Powołanie Obserwatorium Rynku Mięsa (wołowina i wieprzowina).
Opinia Polski
Polska popiera propozycję. Jest ona zgodna z wnioskiem Polski.

5. Spotkanie na wysokim szczeblu w sprawie mleka
Spotkanie przedstawicieli Wysokiego Szczebla z Grupą Zadaniową ds. Rolnych, która przyjrzy się sektorowi mleka, z ewentualnym rozważeniem rekomendacji związanych ze strukturą sektora.
Opinia Polski
Polska popiera propozycję.

6. Natychmiastowe zwiększenie budżetu na działania promocyjne w sektorze mleka i wieprzowiny w roku 2016.
Opinia Polski
Polska popiera propozycję.

7. W zakresie negocjacji handlowych zobowiązanie do uwzględnienia zróżnicowanego traktowania produktów wrażliwych oraz otwierania nowych rynków.
Opinia Polski
Polska popiera propozycję.

8. Dalsze zaangażowanie Komisji we współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w celu opracowania właściwych instrumentów finansowych.
Opinia Polski
Polska popiera propozycję.