Na forum Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego podczas posiedzenia 16 czerwca 2015 odbyła się prezentacja ze strony Komisji Europejskiej na temat przygotowywanej w komisji opinii do sprawozdania powstającego w Komisji ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności) dotyczącego umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy na swoim terytorium – czytamy w komunikacie przesłanym przez biuro prasowe posła Czesława Siekierskiego.

Od momentu wejścia w życie Rozporządzenia (WE) Nr 1829/2003, nigdy wcześniej nie było kwalifikowanej większości pośród Państw Członkowskich ani "za" ani "przeciw" projektowi Decyzji Komisji autoryzującej organizmy modyfikowane genetycznie i genetycznie modyfikowaną żywność i paszę. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że Komisja przyjęła decyzje z zakresu autoryzacji, zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem, bez poparcia ze strony komitetu opiniującego Państw Członkowskich. Powrót dossier do Komisji dla ostatecznej decyzji stał się normą w zakresie autoryzacji genetycznie modyfikowanej żywności oraz paszy.

Do tej pory, Rozporządzenie (WE) Nr 1829/2003 pozwalało Państwom Członkowskim na stosowanie ograniczeń lub zakazów wykorzystania autoryzowanych organizmów modyfikowanych genetycznie oraz modyfikowanej genetycznie żywności i paszy jedynie, kiedy są one w stanie wykazać, że dany produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Powody, dla których Państwa Członkowskie głosują 'przeciw' są różnorodne i stanowią często wyraz krajowych zastrzeżeń, które nie mają związku z kwestiami z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska w przypadku organizmów modyfikowanych genetycznie.

Kwestia, którą opisuje sprawozdanie ENVI oraz opinia AGRI dotyczą rewizji procesu podejmowania decyzji w sprawie organizmów modyfikowanych genetycznie oraz przyjęcia ram prawnych, celem umożliwienia Państwom Członkowskim podjęcia na swoim terytorium działań mających na celu ograniczenie lub zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie oraz modyfikowanej genetycznie żywności i paszy, w oparciu o uzasadnione obawy, inne niż te związane z bezpieczeństwem produktów, jeśli działania te są zgodne z prawem UE.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!