Sąd spytał strony o możliwość zawarcia ugody - powód i pozwani wyrazili gotowość do rozmów, ale na tym etapie postępowania nie ustalono kompromisu i do ugody nie doszło. Sprawa została odroczona do 27 września.

Trela został odwołany z funkcji prezesa 19 lutego przez prezesa Agencja Nieruchomości Rolnych, która nadzoruje stadninę. Tego samego dnia odwołano też prezesa Stadniny Koni w Michałowie Jerzego Białoboka oraz specjalistę ds. hodowli w ANR Annę Stojanowską. Oni również złożyli pozwy do sądów pracy. Powodem zwolnienia tych osób była m.in. "utrata zaufania".

Pełnomocnik stadniny Koni w Janowie Podlaskim adwokat Grzegorz Fertak wniósł o oddalenie pozwu w całości. Jego zdaniem umowa z Trelą została zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa stadniny i taka umowa wygasa w momencie, gdy osoba zostaje odwołana ze stanowiska. Nie przysługuje tu żaden okres wypowiedzenia.

Trela zeznał przed sądem, że pracę w stadninie w Janowie Podlaskim rozpoczął w 1978 r., gdzie pełnił różne funkcje. Na prezesa został powołany w 2000 r. - powołanie nie było ograniczone kadencją. Równocześnie podpisano z nim umowę o pracę na czas pełnienia funkcji prezesa (nie określoną żadnym terminem). Powód uznał, że umowę z nim zawartą należy traktować jako umowę o pracę na czas nieokreślony, z czego wynikałby trzymiesięczny okres wypowiedzenia z wynagrodzeniem za ten czas. Trela wnosi o wypłacenie mu z tego tytułu 36 tys. zł.

- Uznaję prawo właściciela do wymiany zarządu, ale jako zatrudniony pracownik spodziewałem się innego potraktowania - jak pracownika - czyli formy wypowiedzenia, no i uzasadnienia decyzji o odwołaniu z funkcji - mówił Trela.

Wezwany na świadka wieloletni pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych Grzegorz Młynarczyk zeznał, że w spółkach zajmujących się hodowlą, uznanych za strategiczne przez ministra rolnictwa, już w latach 90. zrezygnowano z kadencyjności prezesów zarządów. Wprowadzone potem jednoczesne umowy o pracę na czas pełnienia funkcji w zarządzie miały bardziej związać obie strony i służyć stabilności spółek. - Prezesami spółek były osoby wysoko wykwalifikowane. Chodziło o to, aby nie byli "podkupywani" przez inne podmioty gospodarcze - wyjaśnił.

Drugi świadek - wieloletni pracownik ANR Mirosław Helta - powiedział, że taki rodzaj umowy o pracę na czas pełnienia funkcji prezesa oznaczał, iż po odwołaniu z funkcji prezesa umowa o pracę była automatycznie rozwiązywana. Zasady te były stosowane wobec wszystkich odwołanych prezesów spółek, nie tylko wobec Treli.