Sejmowa komisja rolnictwa podczas pierwszego czytania projektu we wtorek wniosła poprawkę do PiS-owskiego projektu ustawy. Został on skierowany do drugiego czytania. Zaproponowane zmiany wzmacniają rolę ministra rolnictwa i zwiększają znaczenie prezesa PKWK. Prowadzenie wyścigów dla koni ma na celu sprawdzenie ich wartości hodowlanej, a za hodowlę koni odpowiada minister rolnictwa.

Obecna na posiedzeniu wiceminister rolnictwa Ewa Lech poinformowała, że na razie nie ma stanowiska rządu, ale "minister rolnictwa pozytywnie ocenia ten projekt". Jak mówiła, zaproponowane zmiany przyczynią się do lepszej organizacji pracy wyścigów, zmiany te poprawią funkcjonowanie Rady.

Posłowie opozycji z klubów PO i Nowoczesna wyrażali wątpliwości co do zmian zaproponowanych w poselskim projekcie. Posłanka (N) Paulina Hennig-Kloska pytała, czy uchwalenie tych przepisów nie ma jedynie na celu wymianę członków Rady. Poseł Dorota Niedziela (PO), podobnie jak Michał Szczerba (PO), zastanawiała się zaś, czy nowe przepisy nie powinny być skonsultowane w gronie ekspertów. Zaproponowała powołanie podkomisji, ale propozycja ta nie zyskała akceptacji komisji.

Artur Dunin (PO) zgłosił poprawkę - jako wniosek mniejszości- o zwiększenie liczby członków Rady do 11 osób. Posłowie nie poparli tej poprawki.

Projekt proponuje zmniejszenie liczby członków Rady PKWK z dotychczasowej liczącej 15 - 25 osób (w praktyce było to 25 osób) do 9 osób. Jak tłumaczył poseł sprawozdawca Piotr Olszówka, mniejsza liczba członków Rady poprawi jej zdolność do podejmowania decyzji. Według projektu 6 członków Rady będzie powoływanych przez ministra rolnictwa spośród kandydatów przedstawionych przez organizatorów wyścigów konnych, organizacje zrzeszające hodowców i właścicieli koni ras dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych. Dwie osoby w Radzie mają reprezentować organizacje trenerów i jeźdźców. W skład Rady, według projektu, ma wchodzić także przedstawiciel organu nadzoru, czyli ministra rolnictwa.

Projektowana nowelizacja zakłada, że kadencja Rady rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie, które zwołuje minister rolnictwa i wynosi, jak dotychczas, 4 lata.

Nowe przepisy przewidują, że Rada będzie miała możliwość wnioskowania o odwołanie członka Rady, jeżeli członek ten wykonuje swój mandat w sposób utrudniający lub uniemożliwiający jej pracę; będzie też mogła wnioskować o odwołanie prezesa. Ponadto minister właściwy do spraw rolnictwa będzie mógł odwołać członka Rady z własnej inicjatywy.