Na posiedzeniu NRR członkowie sekcji "Wieś, rolnictwo" w pięciu wprowadzających wystąpieniach przedstawili diagnozę sytuacji polskiego rolnictwa oraz warunków życia na polskiej wsi:

* PROF. WOJCIECH JÓZWIAK- „Polskie gospodarstwa rolne, diagnoza ich sytuacji, ważniejsze problemy przed jakimi stoją i sposoby ich rozwiązania"
* PROF. WALENTY POCZTA - „Wybrane aspekty polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej"
* DR JAN FAŁKOWSKI - „Polska w UE - kilka uwag w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej"
* JERZY ZAJĄKAŁA - „Infrastrukturalne uwarunkowania jakości życia na wsi"
* GRZEGORZ WIŚNIEWSKI - „Zmiana paradygmatu w energetyce - rolnik podmiotem i producentem energii"

Eksperci z NRR rozmawiali m.in. o sytuacji polskich gospodarstw rolnych na tle rolnictwa światowego oraz Unii Europejskiej, o zależnościach pomiędzy rolnictwem, klimatem i środowiskiem oraz o jakości życia mieszkańców polskiej wsi.

ROLNICTWO W UNII EUROPEJSKIEJ I NA ŚWIECIE

Rolnictwo jest szczególnym rodzajem działalności, którego dwie podstawowe funkcje - wyżywienie ludności oraz wytwarzanie dóbr publicznych o charakterze środowiskowym mają charakter komplementarny. Wciąż na wielu obszarach świata społeczeństwa zmagają się z problemem głodu i niedożywienia, co wymaga wzrostu produkcji żywności i zachowania zarazem niezdegradowanego środowiska.Dodatkowo sytuację utrudnia występowanie anomalii pogodowych, będących
konsekwencją m.in. zmian klimatycznych.

Aby zaspokoić zapotrzebowanie na żywność, niezbędne jest prowadzenie polityki sprzyjającej zrównoważonemu rozwojowi, w której godzi się ład środowiskowy, społeczny i ekonomiczny. W ujęciu
globalnym postulat ten jest najlepiej realizowany w ramach Europejskiego Modelu Rolnictwa (EMR). Unijny model zakłada zrównoważony rozwój sektora rolnego w powiązaniu z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, przy zachowaniu rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych. W
Europie dzięki Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) udało się osiągać satysfakcjonujące wyniki w zakresie rozwiązywania problemu bezpieczeństwa żywnościowego czy wyrównywania poziomu życia
pomiędzy poszczególnymi krajami.