Polska delegacja, pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Andrzeja Dychy przebywała w dniach 7-8 kwietnia br. w Kijowie, gdzie odbyły się rozmowy z delegacją ukraińską. Delegacji ukraińskiej przewodziła premier Ukrainy, Julia Tymoszenko. Rozmowy dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku mięsa na Ukrainie i możliwości zwiększenia dostaw polskiego surowca mięsnego na ten rynek.

Strona ukraińska poinformowała o szacunkowej wartości deficytu surowca mięsnego w wysokości 350-500 rys. ton mięsa rocznie oraz o planowanych działaniach ukierunkowanych na zwiększenie podaży mięsa z zagranicy (ustanowienie kontyngentu na bezcłowy wwóz mięsa na Ukrainę w wysokości 350 tys. ton rocznie, przy jednoczesnym obniżeniu cła na import mięsa w wysokościach przewyższających ustanowiony kontyngent.

Strona polska przedstawiła propozycje działań, których realizacja przyczyni się do zwiększenia eksportu mięsa z Polski na Ukrainę: obniżenie stawek celnych, istotne zwiększenie liczby polskich ubojni i zakładów mięsnych posiadających wymagane przez przepisy prawne Ukrainy pozwolenia weterynaryjne, zniesienie ograniczeń w imporcie mięsa drobiowego z Polski na Ukrainę.

W dniu dzisiejszym uzgodniono m.in.:

1. Strona ukraińska, niezwłocznie po ich ustaleniu, przekaże stronie polskiej zasady dostaw do 25 tys. ton mięsa z Polski miesięcznie na zasadach bezcłowych na potrzeby interwencji dokonywanych przez Państwowy Komitet Ukrainy ds. Państwowych Rezerw Materiałowych. Strony wspólnie opracują mechanizm realizacji dostaw i dokonywania płatności.

2. Strona polska podkreśliła, iż oczekuje dopuszczenia do eksportu na Ukrainę wszystkich polskich ubojni i zakładów mięsnych posiadających pozwolenia weterynaryjne dopuszczające produkcję tych zakładów do obrotu na jednolitym rynku UE. Strona ukraińska zobowiązała się do rozważania takiej możliwości. Służby weterynaryjne obu krajów przeprowadzą w najbliższym możliwym terminie w Warszawie dalsze rozmowy na ten temat.

3. Do czasu zakończenia rozmów ukraińska strona rozpatrzy możliwość odnośnie możliwości dopuszczenia do eksportu na Ukrainę polskich ubojni i zakładów mięsnych posiadających pozwolenia weterynaryjne dopuszczające produkcję tych zakładów do obrotu na jednolitym rynku UE oraz gwarancje Głównego Lekarza Weterynarii. Strony podejmą działania na rzecz zwiększenia liczby polskich ubojni i zakładów mięsnych posiadających wymagane przez przepisy prawne Ukrainy pozwolenia weterynaryjne, w tym: