Wg słów Przewodniczącego Państwowej Agencji Ukrainy ds. Zasobów Ziemskich S. Tymczenki, rząd rozważa możliwość zmniejszenia do 500 ha średniego wskaźnika maksymalnie dopuszczalnej wielkości powierzchni gruntów rolnych, które będą mogły być w posiadaniu przez jednego obywatela Ukrainy (obecnie w projekcie w/w ustawy zapisano, iż powierzchnia gruntów rolnych, która będzie mogła być w posiadaniu jednej osoby, nie będzie mogła przekraczać 1500 - 2100 ha w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych).

Ponadto, proponowane jest wprowadzenie obowiązku deklarowania przez osobę fizyczną - nabywcę gruntu rolnego - swoich dochodów oraz przedstawienia informacji o źródle pochodzenia środków pieniężnych, przeznaczonych przez daną osobę na zakup gruntu. Dodatkowo, Komitetowi Antymonopolowemu Ukrainy udzielone mają zostać pełnomocnictwa do sprawdzenia więzi rodzinnych ew. nabywcy. Równocześnie rozpatrywane są inne wymagania wobec nabywców gruntów rolnych, m.in. posiadanie wykształcenia rolniczego lub kilkuletniego doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, potwierdzonego stosownymi dokumentami. Wymagania te obecnie dotyczą wyłącznie nabywców działek będących w posiadaniu państwowych lub komunalnych przedsiębiorstw.

Zdaniem dyrektora Centrum „Reformowanie stosunków w zakresie obrotu ziemią na Ukrainie", wprowadzenie dodatkowych przepisów w zakresie obrotu ziemią rolną na Ukrainie negatywnie wpłynie na sytuację na rynku ziemi. Natomiast w ocenie niektórych ekspertów, bardziej restrykcyjne przepisy regulujące obrót ziemią rolną na Ukrainie przyczynią się do wyeliminowania możliwości nabycia ziemi przez przypadkowe osoby.

Aktualnie na Ukrainie obowiązuje tymczasowe zatrzymanie obrotu ziemią o przeznaczeniu rolnym, które corocznie jest przedłużane (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, moratorium ma obowiązywać do 1 stycznia 2012 r.).

Zawieszenie obrotu ma zostać zniesione po przyjęciu przez ukraiński parlament ustaw „O rynku ziemi" i „O państwowym kadastrze ziemi", nad którymi prace  rozpoczęły się w jeszcze 2004 r. Ustawa „O państwowym kadastrze ziemskim" ostatecznie uchwalona została na początku lipca 2011 r.

Równolegle z pracami nad w/w ustawą prowadzone są prace nad projektem ustawy „O rynku ziemi". Prace nad tą ustawą ukraiński parlament rozpoczął w czerwcu 2011 r., a jej przyjęcie ma nastąpić, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli władz Ukrainy, do końca 2011 r.