Przedstawiony w trakcie obrad raport zawiera następujące tezy:

Kukurydza Bt jest jedynym genetycznie zmodyfikowanym organizmem uprawianym w znaczących ilościach (głównie Hiszpanii) w Unii Europejskiej. Szczegółowe badania wykazują dodatkowy zysk dla rolników w wysokości 195 EUR/ha/rok, wynikający ze wzrostu wydajności i zmniejszenia zużycia środków owadobójczych.

W Ameryce Południowej szybkie tempo wprowadzania soi odpornej na herbicydy jest na ogół związane ze znaczną łatwością użytkowania, zwiększoną wydajnością oraz elastycznością w zwalczaniu chwastów. W Argentynie soja odporna na herbicydy siana bezpośrednio po zbiorze pszenicy umożliwia uzyskanie drugiego plonu, a tym samym poprawienie wyników ekonomicznych rolników.

W USA niedawne badania przeprowadzone w rejonie środkowego zachodu pokazują, że przyjęcie soi genetycznie modyfikowanej prowadzi do zmniejszenia poziomu wykorzystania wszystkich typów środków produkcji (kapitał, praca, energia, środki ochrony roślin i inne materiały).

Bawełna Bt znacząco zmniejsza zużycie środków owadobójczych oraz zwiększa wydajność. Pozytywne skutki uprawy bawełny Bt zaobserwowano w wielu krajach na całym świecie, czego dowodem jest bogata literatura na ten temat. Korzyści w krajach tropikalnych są większe niż w krajach o umiarkowanym klimacie, ze względu na większe występowanie szkodników.

Są już dostępne oceny ex ante wpływu nowych upraw genetycznie modyfikowanych. W przypadku Złotego Ryżu badania wykazują zmniejszenie zachorowalności i umieralności lokalnej ludności w wyniku wprowadzenia tej uprawy. Wyniki wskazują również na znaczny pozytywny wpływ na zdrowie, przy niższych kosztach w porównaniu z alternatywnymi środkami.

Poprawa jakości plonu może zwiększyć wartość odżywczą oraz zdrowotne korzyści dla konsumentów, a tym samym może przyczynić się do zmiany ich postawy wobec upraw genetycznie modyfikowanych.

Panel został zorganizowany przez Wspólne Centrum Badawcze oraz Organizacje ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przy ONZ w listopadzie 2011 roku w celu przeprowadzenia konsultacji pomiędzy naukowcami w zakresie oceny społeczno-gospodarczeej upraw genetycznie modyfikowanych z całego świata.

Panel powstał po opublikowaniu w kwietniu 2011 r. raportu Komisji w sprawie społeczno-gospodarczych skutków upraw GMO, jako odpowiedź na wniosek Rady ds. Środowiska z grudnia 2008 roku. Państwa członkowskie zostały zachęcone do zbierania i wymiany istotnych informacji w sprawie skutków wprowadzenia do obrotu GMO, w tym korzyści i zagrożeń społeczno-ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Komisja Europejska została również poproszona o dostarczenie sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie informacji dostarczonych przez kraje członkowskie UE.

Komisja Europejska postanowiła, utworzyć wspólną techniczną grupę roboczą - Europejskie Biuro Społeczno-Gospodarcze (ESEB). Będzie ono się składać z członków Komisji i przedstawicieli państw członkowskich, a jego celem będzie rozwiązanie problemów zidentyfikowanych w raporcie społeczno-gospodarczym. Podobał się artykuł? Podziel się!