LIFE+ przyroda (9 projektów - 24,9 mln euro)

Life Szachownica/PL (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach): Celem tego projektu jest ochrona przed zniszczeniem siedlisk chronionych gatunków nietoperzy na obszarze jaskini Szachownica w ramach programu Natura 2000. Specjalistyczne działania będą miały na celu powstrzymanie dezintegracji stropu jaskini - poprzez jego wzmocnienie - oraz stworzenie optymalnych warunków dla hibernacji nietoperzy. Kontakt: adam.skwara.katowice@rdos.gov.pl

LIFE MILITARY HABITATS PL (Rejonowy Zarząd Infrastruktury): Celem projektu jest przetestowanie, wdrożenie i popularyzacja aktywnych działań ochronnych na obszarze niezalesionych siedlisk znajdujących się na terenach poligonów. W ramach projektu zostanie przywrócony pożądany stan czystości składającemu się z dwóch niezalesionych części, największemu polskiemu kompleksowi pustynnemu (Pustynia Błędowska chroniona w ramach obszaru Natura 2000). Kontakt: kancelaria@rzikrakow.internetdsl.pl

Life+-Łosoś- Drwęc-PL (Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy): Celem projektu jest oczyszczenie Drwęcy i jej dopływu - rzeki Wel. Zostaną podjęte działania mające na celu poprawę warunków hydrologicznych rzeki, włącznie z kontrolą ruchu turystycznego oraz budową przepławek ułatwiających migrację łososia atlantyckiego (Salmo salar). Kontakt: magdalena_kupiec@wp.pl

LIFEPieninyPL (Pieniński Park Narodowy): Najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk w Pieninach na obszarze Natura 2000. Cel zostanie osiągnięty poprzez wykup terenów, aktywną ochronę siedlisk niezalesionych i ich gatunków (poprzez wycięcie i usunięcie drzew i krzewów), podjęcie kroków mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu turystyki oraz usunięcie obcych, inwazyjnych gatunków. Zostanie przeprowadzona kampania informacyjna, której celem będzie zyskanie poparcia społecznego oraz akceptacji społecznej dla zaplanowanych działań ochronnych. Kontakt: biuro@pieninypn.pl