W dniu 25 maja 2011 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przyjęła w głosowaniu projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, autorstwa Alberta Dess'a, zwany również raportem Dess'a

W ocenie ministra Marka Sawickiego tekst raportu Dess'a w jego obecnym kształcie jest niezgodny z interesami Polski i zagraża polskiemu rolnictwu w sektorze płatności bezpośrednich, jak również II filara WPR.

W liście minister Sawicki zwraca uwagę na szereg niepomyślnych dla naszego rolnictwa zapisów zawartych w projekcie raportu. Przede wszystkim odrzucona została tak ważna dla Polski koncepcja jednolitej w całej UE stawki powierzchniowej płatności bezpośrednich (Flat rate), która zdaniem Polski najlepiej odpowiadałaby realizacji obecnych i przyszłych celów WPR, jak również zapewniłaby konieczne wyrównanie poziomów wsparcia między państwami członkowskimi.

Według projektu raportu dystrybucja środków WPR zarówno wśród państw członkowskich, jak i wśród rolników, miałaby przebiegać według kryteriów obiektywnych, zgodnie z tzw. podejściem pragmatycznym, a odchodzenie od niekorzystnego i sprzyjającego nierównościom systemu płatności bezpośrednich, opartego o nieaktualne kryteria historyczne, miałoby się odbywać stopniowo, przy zachowaniu okresu przejściowego.

Z projektu raportu usunięte zostały korzystne dla Polski zapisy o jednolitej stawce powierzchniowej płatności bezpośrednich, natomiast utrzymano tzw. koncepcję tunelową płatności bezpośrednich, gwarantującą każdemu państwu członkowskiemu pewien minimalny odsetek średniej płatności w UE, co pozostaje w sprzeczności z polskim postulatem wyrównania stawek płatności bezpośrednich w całej UE.

Ponadto, bardzo niekorzystna dla Polski może okazać się konieczność odejścia od obecnie stosowanego systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS) na rzecz systemu opartego o uprawnienia do płatności (SPS).

Zdaniem ministra Marka Sawickiego, system SAPS lepiej realizuje zawarte w komunikacie Komisji funkcje wielopoziomowego systemu płatności bezpośrednich niż system SPS. Propozycja wprowadzenia uprawnień do systemu płatności jest dla polskich rolników tym bardziej trudna do zaakceptowania, gdyż jest sprzeczna z ideą uproszczenia WPR.