Główne tematy zostały szczegółowo omówione podczas czterech paneli dyskusyjnych.

Na panelu dotyczącym zdrowia zwierząt omówiono znaczenie, jakie odgrywają w tym względzie podawane zwierzętom pasze. Przedstawiono system zwalczania chorób zakaźnych i system ich kontroli, jak również system identyfikacji zwierząt. Ważnym tematem tego panelu były doświadczenia Polski w zakresie realizacji projektów wsparcia unijnego w dziedzinie weterynarii. Uczestniczący w panelu przedstawiciele państw Partnerstwa Wschodniego zainteresowani byli szczególnie wsparciem z zakresu wprowadzania systemu identyfikacji oraz pomocą w opracowywaniu zasad zwalczania chorób zakaźnych.
Bezpieczeństwo żywności było tematem kolejnego spotkania panelowego, podczas którego zaprezentowano, funkcjonujący w Polsce, system bezpieczeństwa żywności. Jego celem jest zapewnienie przestrzegania obowiązujących przepisów unijnych i krajowych dotyczących tego obszaru. Skupiono się także na tematyce weterynaryjnej kontroli granicznej prowadzonej na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Przedstawiony został model organizacji urzędowych kontroli żywności przyjęty w Gruzji oraz etapy jego dostosowywania do standardów unijnych. Omówiono rolę analizy zagrożeń oraz ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w szerokim ujęciu prawa UE oraz standardów opracowywanych w ramach Kodeksu Żywnościowego. Dyskutowano również o problemach dotyczących monitorowania substancji niedozwolonych oraz o różnych systemach laboratoriów diagnostycznych. Stwierdzono, że w ramach dostosowania przepisów do standardów UE należy stworzyć szczelny system kontroli oraz system egzekwowania przepisów prawa żywnościowego, który będzie efektywny, proporcjonalny i odstraszający. Taki system powinien być spójny i skonsolidowany. Powinien on obejmować ustanowienie odpowiednio wyposażonych i zatwierdzonych przez KE posterunków kontroli granicznej. Dyskutanci podkreślali rolę dotychczasowych szkoleń z zakresu urzędowej kontroli żywności. Podczas panelu podano także informację o organizacji w Gruzji najbliższego posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ds. Europy Komisji Kodeksu Żywnościowego, któremu latach 2009-2013przewodniczy Polska.