Różnorodność biologiczna i ochrona bogatych gatunkowo użytków zielonych są ważne zarówno dla poszczególnych regionów, jak i dla całej UE, aby chronić środowisko naturalne.

Odstępstwa od normalnych zasad były konieczne, ponieważ składniki tych mieszanek nie zawsze są zgodne z niektórymi ogólnymi zasadami wprowadzania do obrotu nasion, np. zasadami dotyczącymi tożsamości i czystości odmianowej.

Dyrektywa 2010/60/UE przewiduje mniej restrykcyjne przepisy, które są konieczne w celu umożliwienia wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych jako „mieszanki materiału siewnego służące ochronie środowiska”.

Nowe zasady stwarzają szanse na rynku do produkcji i wprowadzania do obrotu naturalnych bogatych gatunkowo mieszanek materiału siewnego w celu np. kształtowania krajobrazu.

Polska nie przekazała informacji o środkach wdrażających wspomnianą dyrektywę. Wezwanie Komisji skierowane do Polski ma formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Na początku tego roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, określone w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przesyłając władzom Polski wezwanie do usunięcia uchybienia.

Ponieważ Polska w dalszym ciągu nie stosuje się do żądania Komisji, otrzymuje ona „uzasadnioną opinię” z oficjalnym wezwaniem o zapewnienie zgodności z przepisami w terminie dwóch miesięcy. Następnie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli nie zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie zgodności.

Dyrektywa 2010/60/UE

Podobał się artykuł? Podziel się!