Takie właśnie zadania stawia sobie Unia w polityce rozwoju obszarów wiejskich.

Nowy II filar ma na celu poprawę skuteczności podejścia strategicznego, wprowadzonego w obecnym okresie programowania i polegającego na opracowywaniu przez państwa członkowskie strategii i programów na podstawie analizy SWOT. Lepsza skuteczność ma zostać osiągnięta m.in.
poprzez ustanowienie na szczeblu UE jasno określonych wspólnych celów rozwoju obszarów wiejskich zgodnie ze strategią „Europa 2020”, a także przez wprowadzenie niezbędnych dostosowań na podstawie dotychczasowego doświadczenia.

Cele UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 są podzielone na następujących sześć priorytetów unijnych: ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych; poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w
rolnictwie; odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Jk informuje FAMMU/FAPA powyższe priorytety powinny stać się postawą programowania, a dla każdego celu mają zostać określone wskaźniki.

Propozycja rozporządzenia ustanawia przepisy dotyczące przygotowania, zatwierdzania i zmiany programów, otwiera także możliwość tworzenia podprogramów, które korzystałoby z bardziej intensywnego wsparcia.

Podobał się artykuł? Podziel się!