Po przejściu bardzo szczegółowej procedury autoryzacji, która rozpoczęła się w 2003 roku
i powtarzających się pozytywnych opiniach naukowych, Komisja Europejska podjęła decyzję o autoryzacji ziemniaka Amflora. Ten genetycznie zmodyfikowany ziemniak może być wykorzystywany do produkcji przemysłowej np. papieru. Wykorzystanie tej innowacyjnej technologii umożliwia zoptymalizowanie procesu produkcyjnego i zaoszczędzenie surowca, energii, wody i chemii. Odmiana Amflora będzie również w użyciu jako surowiec do produkcji pasz. Pełna autoryzacja tej odmiany – dla celów uprawy – jest nadal przedmiotem prac instytucji UE.

Komisja również podjęła decyzje o autoryzacji trzech odmina kukurydzy transgenicznej MON863xMON810, MON863xNK603, MON863xMON810xNK603, dopuszczając je do obrotu bez możliwości uprawy, co oznacza wykorzystanie do produkcji żywności, pasz, importu oraz przetwórstwa. Odmiany kukurydzy uzyskały pozytywne opinie EFSA oraz przeszły pełne wyczerpujące procedury autoryzacyjne przewidziane w prawie wspólnotowym. Jako że krajom członkowskim nie udało się osiągnąć kwalifikownej większości głosów za lub przeciw autoryzacji w Radzie, dossier zostały przekazane z powrotem do Komisji Europejskiej, która podjęła ostateczną pozytywną decyzję.
Decyzje autoryzacyjne zostały podjęte w specjalnej uproszczonej procedurze, po ówczesnej szczegółowej ocenie ich bezpieczeństwa dokonanej przez niezależnych naukowców z EFSA. Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów John Dalli zaznaczył: „Odpowiedzialne innowacje stanowią myśl przewodnią mojej polityki, jeśli chodzi o nowe technologie. Po wyczerpującym przeglądzie dowodów naukowych wniosków autoryzacyjnych, stało się dla mnie jasne, że nie było żadnych nowych kwestii naukowych, które wymagałyby dalszej oceny. Wszystkie dane naukowe, w szczególności te dotyczące bezpieczeństwa, zostały bardzo szczegółowo ocenione. Każde opóźnienie było mówiąc wprost nieuzasadnione. Poprzez podjęcie tych decyzji Komisja Europejska wypełniła swoją rolę w sposób w pełni odpowiedzialny. Decyzje te zostały podjęte w oparciu o szereg pozytywnych ocen naukowych udowadniajacych ich bezpieczeństwo, podjętych przez ostatnie 5 lat przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Równocześnie pracujemy nad tym, w jaki sposób powiązać proces autoryzacji Komisji Europejskiej z wolnością krajów członkowskich podejmowania decyzji co do uprawy roślin transgenicznych”.