Po reformie WPR do sprzedaży oliwy z oliwek, wołowiny i cielęciny  oraz roślin uprawnych stosuje się nowe, specjalne zasady.

Zasady te w szczególności umożliwiają producentom wspólne wprowadzanie do obrotu wspomnianych produktów na określonych warunkach. Wymaga się od nich między innymi, aby współpraca ta znacząco zwiększała ich wydajność.

Wytyczne KE pomogą zagwarantować usprawnienie funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności oraz będą chronić efektywną konkurencję i innowacje na rynkach produktów rolnych.

Komisja opracowuje obecnie wskazówki dotyczące sposobu jak najlepszego wykorzystania tych nowych zasad w celu zwiększenia inwestycji i pobudzenia wzrostu przy zachowaniu równych warunków działania dla wszystkich podmiotów na jednolitym rynku. W projekcie wytycznych określa się w szczególności:

-przykłady świadczenia przez organizacje producentów usług, które znacznie poprawią wydajność gospodarstw;
wskazówki, jak kontrolować wprowadzone do obrotu przez organizacje producentów ilości produktów, aby nie przekraczały one ustalonych pułapów wielkości produkcji;

-a takżesytuacje, w których organy ds. konkurencji mogą zastosować klauzulę ochronną i spowodować ponowne zawarcie umów w sprawie wspólnej komercjalizacji przez organizacje producentów lub rozwiązanie tych umów.

W odniesieniu do tego wniosku przeprowadzono już konsultacje z krajowymi organami ds. konkurencji oraz ministerstwami rolnictwa. Komisja zwraca się teraz do zainteresowanych stron o przedłożenie uwag na temat projektu wytycznych. Uwagi takie można przesyłać do dnia 5 maja 2015 r. Komisja przedstawi wniosek zainteresowanym stronom, krajowym organom ds. konkurencji i ministerstwom rolnictwa podczas konferencji w dniu 4 marca 2015 r.

Pełny tekst wniosku jest dostępny na stronie:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_cmo_regulation/index_en.html 

Podobał się artykuł? Podziel się!