Komisja 22.04.br. przedstawia wyniki przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego zatwierdzania organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) do wykorzystania jako żywność i pasza. Przegląd ten opiera się na wytycznych politycznych przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu w lipcu ubiegłego roku, na podstawie których została wybrana obecna Komisja.

Przegląd ten potwierdza konieczność wprowadzenia zmian, które będą odzwierciedlać opinie obywateli i pozwolą rządom krajowym w większym stopniu wpływać na decyzje dotyczące wykorzystania GMO zatwierdzonych przez UE jako produkty przeznaczone do spożycia przez zwierzęta (pasze) lub ludzi (żywność). W wyniku tego przeglądu Komisja proponuje zmianę ustawodawstwa, aby zapewnić państwom członkowskim większą swobodę w zakresie ograniczania lub zakazywania stosowania GMO dopuszczonych przez UE w żywności lub paszy na swoim terytorium.

- Cieszę się, że możemy wywiązać się z jednego z istotnych zobowiązań podjętych przez tę Komisję - przeglądu prawodawstwa dotyczącego podejmowania decyzji w kwestii GMO. Komisja wsłuchuje się w obawy wyrażane przez wielu obywateli Europy, odzwierciedlone w stanowiskach ich rządów krajowych. Przyjęcie dzisiejszego wniosku, w pełnej zgodności z zasadą pomocniczości, zapewni państwom członkowskim większą swobodę w zakresie wykorzystywania GMO zatwierdzonych przez UE w żywności i paszy na ich terytoriach - powiedział Vytenis Andriukaitus, komisarz UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Przyjęty przez Komisję wniosek stanowi wyraźny sygnał dla obywateli, że UE bierze pod uwagę ich obawy, które mogą się różnić w zależności od kraju. Celem nowego podejścia jest osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy utrzymaniem unijnego systemu zatwierdzania, a swobodą państw członkowskich w zakresie decydowania o stosowaniu GMO na swoim terytorium.

Istotne jest zachowanie jednolitego systemu zarządzania ryzykiem, jako że zapewnia on taki sam poziom ochrony w całej UE. Obecnie obowiązujący system zatwierdzania, oparty na badaniach naukowych i przepisach dotyczących etykietowania, zapewniających konsumentom możliwość wyboru, nie zostanie zmieniony. Zmieni się to, że po zatwierdzeniu GMO do użytku jako żywności lub paszy w Europie, państwa członkowskie będą miały możliwość zdecydowania o wyłączeniu danego GMO z zastosowania w ich łańcuchu żywnościowym.