Prowadzone konsultacje mają odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można zapewnić dostępność rezerw dla przyszłych pokoleń oraz zminimalizować niepożądane efekty uboczne dla środowiska związane z wykorzystywaniem fosforu. Fosfor spływający z pól do cieków wodnych może na przykład prowadzić do zwiększenia wzrostu roślin wodnych i glonów - zjawiska zwanego eutrofizacją.

- Marnujemy obecnie tę cenną substancję i równocześnie powodujemy powstawanie zanieczyszczeń. Bardziej racjonalne zużycie zmniejszy nasze oddziaływanie na środowisko i poprawi bezpieczeństwo dostaw. Możemy również stworzyć nowe możliwości działalności gospodarczej w branży recyklingu - powiedział Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik.

Celem konsultacji jest rozpoczęcie debaty nad wykorzystywaniem fosforu i sposobami uczynienia go bardziej zasobooszczędnym. Komunikat nie powstał w perspektywie opracowania specjalnych przepisów dotyczących fosforu, jego celem jest natomiast skłonienie instytucji europejskich oraz wszystkich zainteresowanych stron do przedstawienia uwag.

Wskazuje się szereg działań, które mogłyby poprawić obecną sytuację; należą do nich: stosowanie nawozów i pasz w bardziej ukierunkowany sposób, ograniczenie erozji gleby, a także zachęcanie do recyklingu fosforu pochodzącego z obornika, ścieków i kompostu. Respondentów zachęca się do refleksji na temat działań, które można podjąć, aby promować odzyskiwanie z innych źródeł, takich jak żywność i odpady ulegające biodegradacji.

W ramach konsultacji pyta się także o opinie na temat sposobów rozwiązania problemów popytu i podaży, sposobów radzenia sobie z ryzykiem zanieczyszczenia gleby, oraz technologii lub innowacji, które powinny być wspierane w celu poprawy zrównoważonego stosowania fosforu.

Parlament Europejski, Rada i inne instytucje europejskie, obywatele, władze publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa zachęcane są do zgłaszania uwag do dnia 1 grudnia 2013 r. Komisja przeanalizuje zgłoszone opinie w ciągu 2014 r. Wyniki tych prac zostaną wykorzystane w odpowiednich obszarach polityki, od polityki rolnej poprzez strategie związane z wodą i odpadami po prace związane z surowcami.

Wydajność nowoczesnych systemów rolnych zależy w dużej mierze od stosowania fosforu w glebach, jako nawozu, oraz w żywieniu zwierząt, jako dodatku do paszy. Większość fosforu pochodzi z kopalni fosforytów, ale w UE istnieje tylko jedna taka kopalnia; większość fosforytów wykorzystywanych w UE pochodzi z Afryki Północnej i Rosji.