Według naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie rolnictwo i przemysł spożywczy najbardziej skorzystały z integracji Polski z Unią Europejską. W następnych latach korzyści gospodarki żywnościowej z członkostwa Polski w Unii Europejskiej nie będą już tak znaczące, tym niemniej rolnictwo i przemysł spożywczy nadal będą osiągały profity z tytułu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Śledzenie zmian
IERiGŻ dokonuje corocznej oceny zmian zachodzących w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej po naszym wejściu do UE. Przedstawia je w raportach pt. „Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej”. W pierwszym raporcie, z grudnia 2004 r., przedstawiono i oceniono zmiany w rolnictwie i przemyśle spożywczym oraz w ich otoczeniu w pierwszym roku po wejściu do UE na tle stanu i tendencji rozwojowych tych działów gospodarki żywnościowej w roku 2003. Obecnie Instytut opublikował kolejny raport, zawierający ocenę stanu rolnictwa, przemysłu spożywczego i ich otoczenia rynkowego w końcówce 2005 r., czyli półtora roku po wejściu do UE.

Unijne dobrodziejstwa
Po wejściu do UE istotny wpływ na gospodarkę żywnościową miało objęcie Polski Wspólną Polityką Rolną. Rolnicy otrzymali 7,7 mld zł dopłat bezpośrednich za 2004 r., a część z nich też dopłaty za rok 2005.Utracili jednak około 1,3 mld zł (dopłaty do paliwa, skupu mleka klasy extra i do skupu zbóż).

W roku 2005 w ramach skupu interwencyjnego skupiono prawie 1 mln ton zbóż, 100 tys. ton cukru, co zmniejszyło przewagę podaży nad popytem. Producenci otrzymali dopłaty do eksportu skrobi (7 mln zł), mięsa (prawie 50 mln zł) i świeżych warzyw (7 mln zł). Wypłacono też dopłaty dla rolników i przetwórców skrobi ziemniaczanej (50 mln zł), pomidorów ( ponad 60 mln zł) oraz tytoniu (145 mln zł).
Zauważalny był wzrost cen produktów rolnych w I półroczu 2004 r. Ale już po zbiorach 2004 r. nastąpił duży spadek cen głównych płodów rolnych, szczególnie zbóż (o ponad 30 proc.), owoców (o 29 proc.) i rzepaku (o 15 proc.). Wzrosły znacząco jedynie ceny buraków cukrowych, warzyw i pieczarek. W I półroczu 2004 r. znacząco wzrosły też ceny skupu produktów zwierzęcych. Ale w kolejnych miesiącach stopniowo się obniżały (świnie, drób) lub rosły nieznacznie (mleko, bydło rzeźne).