Pierwszą dyskutowaną kwestią był projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Prezydencja łotewska podjęła próbę wypracowania wspólnego stanowiska rady na negocjacje trójstronne z Parlamentem Europejskim oraz Komisją Europejską. Minister Marek Sawicki w swoim wystąpieniu wskazał, że przygotowany tekst kompromisowy uwzględnia niektóre postulaty zgłaszane przez Polskę, jednocześnie podkreślił potrzebę dalszych prac tak, aby tzw. podejście ogólne zawierało elementy uproszczenia tego systemu produkcji  i w sposób wymierny było odczuwalne w praktyce. W szczególności dotyczy to częstotliwości kontroli, obecności pozostałości środków niedozwolonych w produkcji ekologicznej,   wymogu  stosowania oświadczeń oraz procedury przystępowania do systemu rolnictwa ekologicznego.

W związku z szeregiem wątpliwości zgłaszanych przez państwa członkowskie, nie udało się przyjąć podejścia ogólnego, a dalszą debatę w tym zakresie prezydencja przełożyła na czerwcowe posiedzenie Rady Ministrów.

Drugim ważnym punktem obrad Rady AGRIFISH było przyjęcie projektu konkluzji Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w sprawie uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. W toku przeprowadzonej dyskusji ministrowie   przyjęli niniejszy projekt jednomyślnie. Konkluzje wskazują na potrzebę zmniejszenia obciążeń administracyjnych i związanych z nimi kosztów ponoszonych przez rolników i innych beneficjentów, organizacji producentów oraz administracji krajowych. W przyjętym dokumencie przedstawiono elementy WPR, które wymagają najpilniejszej uwagi i podjęcia działań w celu uproszczenia. Ministrowie zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedstawienie konkretnych inicjatyw na rzecz uproszczenia WPR.

Polski minister rolnictwa, podzielając przedstawione w projekcie cele, zaapelował do Komisarza Phila Hogana,   aby konkluzje te nie były tylko dokumentem prezentującym wyniki trwającej dyskusji nad upraszczaniem, ale szybko znalazły swoje odzwierciedlenie w odpowiednio zmienionych przepisach prawnych i zaczęły powszechnie obowiązywać.