MRiRW informuje: Minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył 6 marca br. w posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. Rada ministrów UE rozpoczęła formalną dyskusję o przyszłości WPR po 2020 r. Należy przypomnieć że 2 lutego br. Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, które zakończą się konferencją podsumowującą w lipcu br., następnie w listopadzie 2017 r. Komisja przygotuje wniosek w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 r. który będzie stanowił podstawę aktów prawnych dla nowej perspektywy finansowej.

Podczas debaty minister Jurgiel podkreślił, że dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich, tak by producenci rolni mieli równe warunki konkurencji. Jednocześnie zwrócił uwagę na sformułowane cele traktatowe wspólnej polityki rolnej i potrzebę oceny ich realizacji.

Drugim, wciąż aktualnym zadaniem WPR, jest wzmacnianie spójności w UE, zarówno

w wymiarze gospodarczym, społecznym jak i politycznym. Wspólna Polityka Rolna powinna niwelować różnice w poziomach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich - zarówno między regionami, jak i państwami członkowskimi. Kluczową sprawą dla Polski jest zapewnienie odpowiedniego, w pełni wspólnotowego budżetu na tę politykę. Odpowiedni budżet WPR jest warunkiem realizacji wskazanych przez prezydencję priorytetów.

Minister Jurgiel przedstawił polski wniosek do KE w sprawie interwencji na rynku jabłek. Sytuacja na tym rynku w Polsce jest nadal trudna. Polska ponownie zwróciła się z wnioskiem do KE o zwiększenie przydzielonej nam kwoty wsparcia na wycofanie jabłek z rynku do wysokości z roku ubiegłego 2015/2016. Polski wniosek uzyskał poparcie innych państw członkowskich w tym: Francji, Hiszpanii, Belgii, Grecji, Cypru. Komisja w odpowiedzi na polski wniosek zapowiedziała przedłużenie działania instrumentów wsparcia na nowy okres handlowy czyli od lipca 2017 r.

Polska wraz z grupą krajów (12 państw członkowskich UE) zwróciła się do Komisji o wyjaśnienie zastrzeżeń zgłaszanych przez Komisję do wdrażania płatności powiązanych z produkcją. W dokumencie stwierdzono, że na podstawie kontroli w ramach procedur sprawdzających wdrożenie tych płatności w latach 2015 - 2016, Komisja Europejska podważa zasadność wprowadzonych płatności, za co mogą grozić korekty finansowe. System dobrowolnego wsparcia związanego z produkcja powinien być bardziej elastyczny. Dokument poparły oprócz autorów Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Rumunia, Słowenia, a również Węgry, Belgia i Słowacja.