Przyjęty pakiet zawiera komunikat, nowe zalecenie w sprawie współistnienia upraw GMO z uprawami tradycyjnymi lub ekologicznymi oraz projekt rozporządzenia w sprawie zmiany prawodawstwa w zakresie GMO. W nowym zaleceniu w sprawie współistnienia zapewniono państwom członkowskim większą elastyczność, by uwzględnić lokalne, regionalne i krajowe warunki przy wprowadzaniu środków w sprawie współistnienia. Rozporządzenie, którego dotyczy wniosek, zmienia dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, powiedział: „W marcu Komisja obiecała przedstawienie do końca lata kompleksowego wniosku w sprawie przyszłej polityki w zakresie uprawy GMO. Teraz spełniamy tę obietnicę. Wprowadzone właśnie konkretne środki dają państwom członkowskim swobodę decydowania o uprawie GMO. Dotychczasowe doświadczenia z GMO pokazują, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności przy organizowaniu współistnienia GMO i innych rodzajów upraw, takich jak uprawy tradycyjne i ekologiczne”. Komisarz dodał: „Przyznanie prawdziwej swobody na podstawie innej niż ocena ryzyka dla zdrowia i ryzyka środowiskowego prowadzi także do konieczności wprowadzenia zmian w obecnym prawodawstwie. Chciałbym podkreślić, że unijny system zatwierdzania, oparty na rzetelnych badaniach naukowych, pozostaje w pełni obowiązujący”. Podsumowując: „Oznacza to, że priorytetami w zakresie uprawy GMO pozostaje bardzo szczegółowa ocena bezpieczeństwa i wzmocniony system monitorowania, nad czym trwają intensywne prace. Komisja planuje przeprowadzenie działań następczych w tej dziedzinie przed końcem roku.”

Bez zmian pozostanie istniejący rygorystyczny system zatwierdzania, oparty na badaniach naukowych, bezpieczeństwie i wyborach konsumentów.
Przyznanie państwom członkowskim nowej swobody w zakresie decydowania o uprawach oznacza wyraźny sygnał dla obywateli, że UE bierze pod uwagę ich problemy związane z GMO, które mogą być różne w poszczególnych krajach. Nowe podejście ma na celu osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy utrzymaniem unijnego systemu zatwierdzania a swobodą państw członkowskich w zakresie decydowania o uprawie GMO na swoim terytorium. Wniosek jest spełnieniem obietnic przedstawionych we wrześniu 2009 r. w wytycznych politycznych przewodniczącego Barosso. Uwzględnienie tej swobody w ramach prawnych dotyczących GMO powinno pozwolić na efektywne funkcjonowanie systemu zatwierdzania. Pierwszym krokiem w ramach istniejącego prawodawstwa jest zastąpienie poprzedniego zalecenia z 2003 r. nowym zaleceniem w sprawie wytycznych dotyczących opracowania krajowych środków w zakresie współistnienia.