Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił na ważnym spotkaniu z Sofoclisem Aletrarisem, cypryjskim ministrem ds. Rolnictwa, że można to osiągnąć wzmacniając organizacje producentów (OP), takie jaki spółdzielnie.
 
Pesonen wskazał, że spółdzielnie rolnicze odgrywają ważną rolę w wielu sektorach, np. w sektorze mleka, czy owoców i warzyw. Uznał za krok w dobrym kierunku propozycję Komisji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, aby wzmocnić siłę przetargową rolników i poszerzyć na wszystkie sektory uznawalność organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych. Zaznaczył jednak, że należy opracować jasną definicję OP, ich celów i zadań oraz zagwarantować "pewność prawa" w odniesieniu do wspólnotowego prawa konkurencji, tak aby organizacje te mogły się zrzeszać i działać na większą skalę.

W sytuacji dużej siły nabywczej kilku dystrybutorów, większy udział spółdzielni w rynku może zwiększyć dochody, które rolnicy uzyskują za swoje produkty i zmniejszyć wahania cen. Pokazuje to, że dostosowanie prawa konkurencji mogłoby przysłużyć się przywróceniu równowagi w łańcuchu dostaw żywności.

- Potrzebujemy również szczególnych instrumentów, by wyeliminować z łańcucha żywnościowego nieuczciwe praktyki handlowe prowadzące do nadużyć – powiedział Pesonen. Przy tak ogromnej niestabilności rynku, potrzebne są silne instrumenty zarządzania rynkiem, jak interwencja i prywatne przechowywanie, co podkreślił Pesonen. Dodał, że ważne są również instrumenty przyczyniające się do ochrony rolników przed ryzykiem, takie jak ubezpieczenie oraz rynki terminowe.

Ponadto, Copa-Cogeca wzywa do sprawiedliwego i uczciwego traktowania rolników i uważa, że ma sens wprowadzenie płatności obszarowych podobnego typu we wszystkich państwach członkowskich do roku 2020. Według propozycji Komisji, zmiany te mają być wprowadzane gwałtownie, co będzie miało bardzo niekorzystne skutki dla rolników i ich zdolności produkcyjnej. Zmiany te powinny być wprowadzane stopniowo przez cały okres, a nie poprzez skoncentrowanie w początkowej fazie, tak jak proponuje Komisja.

Pesonen podkreślił pilną potrzebę zainteresowania młodych ludzi rolnictwem i wzmocnienia służących temu instrumentów w nowej WPR. Wyraził jednak wątpliwość, czy przyznanie dodatkowej płatności w pierwszym filarze WPR umożliwi osiągnięcie tego celu, jako że to działanie uzależniłoby młodych rolników od płatności bezpośrednich. Po drugie, główną przeszkodą, z jaką borykają się młodzi rolnicy, jest brak dostępu do kapitału, a zatem płatności bezpośrednie nie pomogły by im w niezbędnych inwestycjach.

Copa-Cogeca uważa, że na państwach członkowskich powinien spoczywać obowiązek zapewniania dodatkowego wsparcia dla młodych rolników, ale niekoniecznie w postaci dodatkowych płatności uzupełniających płatności bezpośrednie. Można to osiągnąć poprzez dodatkowe wsparcie w ramach drugiego filaru WPR, np. poprzez wyższe wsparcie inwestycji.

W związku z faktem, że rozmowy na temat budżetu UE nabierają tempa, Pesonen podkreślił potrzebę silniejszego budżetu WPR. Ma on kluczowe znaczenie dla zapewnienia dynamiki i konkurencyjności europejskiego sektora rolnictwa, który zatrudnia 40 milionów osób i przyczynia się do walki z kryzysem gospodarczym w Europie. W temacie rybołówstwa, zakwestionował propozycję Komisji, by znieść wsparcie z tytułu stałego lub tymczasowego zaprzestania prowadzenia działalności. Cogeca uważa, że restrukturyzacja jakiegokolwiek sektora surowców wymaga wsparcia z finansów publicznych. Podobał się artykuł? Podziel się!