Efektem dotychczasowych postulatów zgłoszonych przez Polskę i inne państwa członkowskie (m.in. Oświadczenie Warszawskie z 9 czerwca br.) w związku z przedłużającym się kryzysem na rynkach rolnych będzie pakiet działań, który zostanie zaproponowany podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady.  Minister  Jurgiel będzie żądał uruchomienia środków z budżetu UE na wsparcie  producentów mleka, na poziomie nie mniejszym niż I transza uruchomiona w poprzednim roku .

W opinii ministra Jurgiela poprawa płynności finansowej gospodarstw produkujących mleko jest pilnie potrzebna wobec nadal niskich cen mleka.

– Popierać będziemy te propozycje Komisji Europejskiej, które będą sprzyjać wzrostowi cen mleka oraz poprawiać  sytuację dochodową  rolników w Polsce – podkreśla minister. 

Natomiast, podczas omawiania programu prac Rady Ministrów UE w II połowie 2016 roku, za prezydencji słowackiej, szef polskiego resortu rolnictwa podkreśli potrzebę podjęcia prac legislacyjnych wzmacniających  pozycję  rolników w łańcuchu  żywnościowym.  Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności niezbędne jest zachowanie uczciwych i sprawiedliwych  relacji między wszystkim stronami sektora żywnościowego. Szczególnie  ważną sprawą dla Polski jest wzmocnienie pozycji rolnika w łańcuchu dostaw żywności. Polska oczekuje  wypracowania konkluzji  rady w celu przygotowania regulacji  prawnych, eliminujących nieuczciwe praktyki stosowane obecnie w łańcuchu żywnościowym.

W ramach przeglądu WRF (Wieloletnich Ram Finansowych)  w II połowie 2016r., w tym także  oceny  Wspólnej Polityki Rolnej,  Polska żądać będzie równych warunków konkurencji dla polskich rolników,  w tym  wyrównania dopłat bezpośrednich.

Ponadto Minister Krzysztof  Jurgiel przedstawi sytuację rolnictwa w Polsce w związku z suszą. Polska przedłożyła pod obrady Rady Ministrów UE formalny wniosek, dotyczący występowania suszy w wielu regionach Polski i jej skutków dla sytuacji dochodowej rolników.  Zgodnie z ostatnim raportem w okresie od 1 maja do 30 czerwca 2016 roku, na obszarze Polski wystąpiło zagrożenie suszą w 428 gminach (17,27 proc. gmin Polski), na powierzchni 4,04 proc. gruntów ornych skupionych w 10 województwach. Susza rolnicza notowana jest wśród sześciu upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych, roślin strączkowych, rzepaku i rzepiku oraz truskawek. Największa susza występuje wśród upraw zbóż jarych. Przedstawiając tę sytuację minister Jurgiel zwróci się do Komisji Europejskiej o przychylność w akceptacji programu  pomocy państwa dla producentów rolnych, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych na skutek suszy. Program taki minister zamierza  wprowadzić po  oszacowaniu strat.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!