Wniosek opiera się on na wniosku z 2008 r., który umożliwiał, w ramach programu, zakup żywności na wolnym rynku na stałych zasadach, aby uzupełnić dostępne zapasy interwencyjne. Dystrybucja żywności nadal odbywałaby się przy współpracy organizacji charytatywnych i lokalnych ośrodków opieki społecznej. Każdego roku ponad 13 milionów obywateli UE korzysta z programu pomocy żywnościowej. W zmienionym wniosku ustalono stabilne i korzystniejsze stawki współfinansowania krajowego oraz podniesiono pułap rocznego finansowania ze strony UE do kwoty 500 milionów euro. Wniosek zawiera szereg innych zmian w stosunku do propozycji z 2008 r., m.in. dostosowujących ją do wymogów Traktatu Lizbońskiego. Wniosek z 2008 r. nie został przyjęty przez Radę pomimo pozytywnego stanowiska Parlamentu Europejskiego.

„Program dla osób najbardziej potrzebujących to bardzo konkretne działanie w pomocy na rzecz niektórych najuboższych członków społeczeństwa. W sytuacji kiedy wiele milionów mieszkańców Europy ma trudności w dostępie do żywności, wniosek ten wpisuje się w cel Wspólnej Polityki Rolnej, tworząc silny związek pomiędzy konsumentami a sektorem produkcji”, powiedział Dacian Cioloş, Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. „Nie należy zapominać, że zadaniem Wspólnej Polityki Rolnej jest wspomaganie wszystkich grup społecznych, nie tylko rolników. ”
Stworzony w 1987 r. program służył początkowo do rozdzielania nadwyżki produktów rolnych (tzw. „zapasów interwencyjnych”) pomiędzy osoby potrzebujące. Program zmieniono w połowie lat dziewięćdziesiątych, aby umożliwić, w pewnych okolicznościach, uzupełnianie zapasów interwencyjnych zakupem żywności na wolnym rynku.

Wprowadzenie współfinansowania ułatwi planowanie i zarządzanie środkami finansowymi, a także pozwoli na zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za funkcjonowanie programu. W celu ułatwienia państwom członkowskim uczestniczenia w programie, w zmienionym wniosku ustalono korzystniejsze stawki współfinansowania krajowego (25 proc. oraz 10 proc. dla państw członkowskich objętych Funduszem Spójności w porównaniu z 50 proc. i 25 proc. przewidzianymi po okresie przejściowym w poprzednim wniosku). Zostaną opracowane trzyletnie plany dystrybucji żywności mające na celu poprawę skuteczności i ciągłość realizacji systemu pomocy.