Z opublikowanego przez Unię Europejską raportu, we współpracy z Europejskim Urzędem Statystycznym, dotyczącego rolnictwa ekologicznego w krajach wspólnotowych wynika, że sektor ten rozwija się wyjątkowo dobrze. Według danych Eurostatu w 2015 roku uprawiane ekologicznie grunty osiągnęły powierzchnię 11,1 miliona hektarów, w porównaniu z 5,0 mln z roku 2002 daje to ponad dwukrotny wzrost. W ciągu ostatniej dekady obszar rolnictwa ekologicznego w UE wzrósł o około 500 000 hektarów rocznie. Jest to dobry wynik, ale pamiętajmy jednocześnie, że cały obszar tego typu upraw stanowi jedynie 6,2 proc. całkowitej powierzchni użytków rolnych w Europie, zaś produkcją tą zajmuje się niemal 185 000 gospodarstw w całej Europie. Większość ziemi organicznej (78 proc.) oraz gospodarstw ekologicznych (81 proc.) znajduje się w państwach członkowskich UE, które przystąpiły do UE przed 2004 (tzw. kraje Starej Unii), w których zarówno państwowe jak i europejskie ustawodawstwo pomogły stymulować rozwój tego sektora. Kraje europejskie, które przystąpiły do UE w 2004 roku państwa te nie pozostają jednak w tyle i według wyliczeń Eurostatu zarejestrowały 12 proc. rocznej stopy wzrostu w strefie ekologicznej w okresie od 2002 do 2015 roku i zobaczył ich liczba gospodarstw zwiększyć niemal dziesięciokrotnie w latach 2003 i 2015.

Całkowita powierzchnia upraw ekologicznych według krajów członkowskich
Całkowita powierzchnia upraw ekologicznych według krajów członkowskich

Ciekawym przykładem może być Bułgaria, która w ciągu dziesięciu lat odnotowała wzrost na poziomie 300 proc. Na taki wynik ma wpływ zarówno sytuacja administracyjno-polityczna kraju, duże rozdrobnienie gospodarstw, sprzyjający klimat oraz rosnący światowy popyt na owoce i warzywa organiczne. Ogromny potencjał do wdrożenie upraw ekologicznych na skalę masową, pomoc państwa i UE, które z jednej strony wsparły proces przechodzenia na uprawę ekologiczną, a z drugiej strony zasubwencjonowanie rolników i producentów żywności ekologicznej wzmagają popularność tego typu. Dodatkowo od roku 2006 w czasie trzyletniej fazy przechodzenia na uprawę ekologiczną, rolnicy otrzymują finansowe wsparcie ze środków programu SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development).

Udział w całkowitej powierzchni upraw ekologicznych w krajowym rolnictwie
Udział w całkowitej powierzchni upraw ekologicznych w krajowym rolnictwie

Gospodarstwa ekologiczne we wspólnocie są większe niż w przypadku konwencjonalnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, a średnia wieku rolników jest niższa niż tych stosujących uprawy konwencjonalne. Gospodarstwa ekologiczne nastawione są zarówno na produkcję roślinna (orną i sadowniczą) jak i hodowle zwierząt. I obydwie gałęzie wykazują pozytywny trend w minionej dekadzie. Trwałe użytki zielone stanowią największy udział w powierzchni upraw ekologicznych (58 proc.), następnie są zboża (20 proc.) i upraw trwałych (15 proc.). Wedle danych na 2015 r. w produkcji zwierzęcej dominują owce (42 proc.) oraz bydło (34 proc.), dopiero w dalszej kolejności znajdują się świnie ( 9 proc.), i kóz ( 7 proc.).

Rolnictwo ekologiczne wg ministerstwa

Dane dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce publikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi różnią się od tych prezentowanych przez Eurostat. Niemniej nie ulega wątpliwości, że popularność tego typu gospodarowania ma także odzwierciedlenie w rodzinnej produkcji i zdecydowanie odnotowuje się wzrost podaży wysokojakościowych produktów rolnictwa ekologicznego. Obecnie udział powierzchni ekologicznej w Polsce stanowi blisko 3,4 % ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. W 2004 r. kontrolą objętych było 3 760 gospodarstw ekologicznych o powierzchni 82 730 ha, a w 2015 r. liczba gospodarstw ekologicznych wynosiła już 22 991 o powierzchni blisko 552 356,4 ha. Wzrost tej liczby jest także po części efektem liczby jednostek certyfikujących upoważnionych do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym, których obecnie jest 10.

Podobał się artykuł? Podziel się!