Ponadto w przyjętym raporcie PE szczegółowo uregulował przypadki, w których można dokonywać oprysków z powietrza, powszechnie stosowanych do ochrony lasów i upraw winorośli.

W cyklu życia pestycydów wyróżnia się trzy etapy: wprowadzenie do obrotu nowych produktów, ich stosowanie oraz wycofanie z obrotu lub utylizację. Proponowany pakiet obejmuje tylko dwie pierwsze fazy, gdyż utylizacji odpadów poświęcona jest odrębna legislacja.

Do wcześniejszych propozycji Komisji Europejskiej posłowie dołączyli własne zalecenia, dotyczące m.in. zmniejszenia ilości stosowanych pestycydów lub priorytetowego traktowania środków niechemicznych. Posłowie uznali też, że tylko kryteria ilościowe ustanawiane przez państwa członkowskie skłonią ich rządy do zmniejszenia stopnia wykorzystywania pestycydów.

Jeżeli chodzi o nowelizację dyrektywy z 1991 roku w zakresie procedury autoryzacji, ograniczenia badań na zwierzętach i promowania konkurencji na rynku pestycydów, posłowie zgodzili się, że na poziomie UE, przy udziale Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, opracowana zostanie lista substancji czynnych, które mogą być używane w produkcji środków ochrony roślin. Na podstawie tej listy nowe produkty (pestycydy) będą zatwierdzane na poziomie krajów.

Zgodnie z wnioskiem KE większość substancji będzie zatwierdzana wstępnie na 10 lat, a te o mniejszym stopniu ryzyka - na 15 lat. Substancje, które mogą być zastąpione mniej toksycznymi odpowiednikami, będą zatwierdzane tylko na 7 lat, choć posłowie zaproponowali, aby skrócić ten okres do 5 lat, co miałoby zachęcić do szerszego stosowania niechemicznych odpowiedników. Odnowienie autoryzacji według Komisji powinno być już bezterminowe, ale posłowie chcą, aby zatwierdzenie mogło być przedłużane tylko raz, albo wielokrotnie, ale przez okres nie przekraczający 10 lat.

Parlament poparł też propozycję KE, aby zakazać stosowania substancji mutagennych, rakotwórczych, toksycznych i powodujących zaburzenia endokrynologiczne. Posłowie dodatkowo umieścili na liście zakazanych substancje wywołujące ryzyko rozwojowych neurotoksycznych lub immunotoksycznych właściwości u ludzi.

"Obywatele Europy nie chcą trucizny na talerzach" - powiedziała sprawozdawczyni Hiltrud Breyer.

Posłowie domagają się też, aby przeprowadzanie badań na zwierzętach kręgowych odbywało się tylko w ostateczności.

Do celów zatwierdzania produktów ochrony roślin Komisja Europejska proponowała podział UE na trzy strefy geograficzne (północną, środkową i południową). Każdy produkt zatwierdzony w którymkolwiek państwie strefy byłby automatycznie dopuszczony do stosowania w pozostałych krajach tej samej strefy. Posłowie sprzeciwiają się takiemu podziałowi i proponują ogólnoeuropejski system wzajemnej uznawalności produktów, w którym przyznają państwom członkowskim pewną dowolność w zakresie potwierdzenia, ograniczenia lub odmowy zatwierdzenia produktu na swoim rynku.

Jeśli chodzi o drugą fazę cyklu życia pestycydów, czyli sposób, w jaki są stosowane, Komisja Europejska proponowała m.in. ustanowienie przez państwa członkowskie krajowych planów działania (KPD) na rzecz identyfikacji zagrożonych upraw czy obszarów. Ponadto propozycja zobowiązuje państwa do ustanowienia zakazu oprysków z powietrza (z odstępstwami) oraz zobowiązuje rządy do wyznaczenia obszarów, na których stosowanie pestycydów jest znacznie ograniczone lub zerowe.

Parlament zgodził się co do konieczności ustanowienia krajowych planów działania. Posłowie chcą jednocześnie, by państwa wprowadziły mechanizmy finansowania na rzecz realizacji tych planów, i wzywają do wprowadzenia dotacji, opłat lub innych środków ekonomicznych w celu ograniczania stosowania pestycydów i promowania niechemicznych metod ochrony roślin.

W celu ochrony wód, na polach przylegających do cieków wodnych państwa członkowskie będą musiały tworzyć strefy buforowe, gdzie nie wolno będzie stosować ani przechowywać pestycydów.

PE poparł też zakaz stosowania pestycydów w parkach, ogrodach publicznych, na terenach sportowo-rekreacyjnych, terenach szkolnych i placach zabaw oraz terenach w pobliżu obiektów lecznictwa publicznego.

Pakiet najprawdopodobniej będzie wymagał dwóch czytań w PE i Radzie ministrów UE. Przewodnictwo portugalskie, dla którego pakiet ten jest jednym z priorytetów, zapowiedziało, że będzie starało się doprowadzić do porozumienia na posiedzeniu ministrów rolnictwa UE 26 listopada.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!