Komisja proponuje, aby Parlament Europejski i Rada dostosowały obecny system współfinansowania ze środków finansowych UE w obszarze polityki spójności, rybołówstwa i rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do Grecji, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Łotwy i Węgier. Najwięcej pieniędzy może otrzymać Grecja - 879 mln euro, następnie Rumunia - 714 mln euro i kolejno Portugalia - 629 mln euro, Węgry - 308 mln, łotwa 255 mln oraz Irandia - 98 mln euro. Łącznie kwota maksymalnej pomocy może wynieść 2,884 mld euro.

Propozycje te stanowią wyjątkową reakcję na wyjątkowe okoliczności. Przyspieszenie wypłaty tych środków finansowych, wraz z programami pomocy finansowej, pokazuje determinację Komisji, aby zwiększać dobrobyt i konkurencyjność w państwach, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu finansowego – a zatem przyczynia się do realizacji pewnego rodzaju „planu Marshalla” mającego na celu zapewnienie ożywienia gospodarczego. Decyzja ta spowoduje istotny zastrzyk środków finansowych dla gospodarek krajowych, a jednocześnie zmniejszy presję związaną ze współfinansowaniem projektów z budżetów krajowych. Wzywam teraz Parlament Europejski i Radę do niezwłocznego zatwierdzenia tej decyzji tak, aby środki pieniężne trafiły do beneficjentów nie później niż na początku przyszłego roku – powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej. 

Zaproponowane środki nie stanowią nowej ani dodatkowej formy finansowania, umożliwiają natomiast wcześniejszą wypłatę środków finansowych już zapisanych w budżecie w ramach unijnej polityki spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa. Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego wkład UE może zostać podwyższony maksymalnie do 95 proc.

Działaniu temu powinno towarzyszyć priorytetowe potraktowanie projektów dotyczących wzrostu i zatrudnienia, takich jak przekwalifikowanie pracowników, tworzenie klastrów przedsiębiorstw czy inwestycje w infrastrukturę transportową. W ten sposób możliwe jest podwyższenie wskaźnika realizacji projektów, zwiększenie stopnia wykorzystania funduszy oraz szybsze zasilenie gospodarek dodatkowymi środkami pieniężnymi.