Polska Prezydencja chciałby zapewnić efektywną kontynuację programu na lata 2012/2013 i zaprosiła ministrów do debaty wokół dwóch pytań:

1. Czy zgadzają się Państwo z potrzebą zagwarantowania efektywnego funkcjonowania programu do roku 2013 dopuszczając realizację zakupów towarów bezpośrednio z rynku nie przesądzając jednocześnie o przyszłości programu w dalszej perspektywie?
2. Jeżeli tak, to jakie elementy projektu Komisji Europejskiej powinny być zmienione na przykład przedłużona data wygaśnięcia rozporządzenia (31.12.20013)?

- W tak bogatej Europie mamy tak wielu potrzebujących. Przez zlikwidowanie programu nie zlikwidujemy ubóstwa - powiedział Minister Marek Sawicki.

Zasoby, które mają zostać przyznane na program pomocy żywnościowej w 2012 roku zostały czterokrotnie uszczuplone. Jeżeli sprawy pozostaną w obecnym stanie program de facto przestanie istnieć w 2013 roku. Przyjęcie zmienionego wniosku KE z 2010 roku, w razie konieczności ze zmianami zaproponowanymi przez państwa członkowskie, faktycznie umożliwi KE zwiększenie tych środków poprzez zmianę rozporządzenia wykonawczego na rok 2012 i zagwarantuje efektywne funkcjonowanie programu w 2013 roku. Celem prezydencji jest upublicznienie debaty. Minister Sawicki podziękował Komisji Europejskiej za przygotowanie koncepcji przyszłości programu. - Przerwanie programu na dwa lata będzie dla niego ogromną stratą - dodał Minister podczas konferencji prasowej podsumowującej pierwszą cześć posiedzenia Rady.

Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zajęła się także omówieniem wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. Dyskusję ukierunkował dokument przygotowany przez polską Prezydencję zawierający następujące pytania:

1. Jak w ramach wspólnej polityki rolnej i polityki spójności powinno się na obszarach wiejskich skutecznie wspierać zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii (w szczególności źródeł wykorzystujących produkty uboczne i pozostałości z produkcji rolnej), aby wykorzystywać te źródła w stopniu, który odpowiadałby potencjałowi lub skali istniejących potrzeb?
2. Czy ambitne cele UE w zakresie ochrony klimatu powinny sprzyjać rozwojowi rozproszonych odnawialnych źródeł energii wykorzystujących zasoby dostępne lokalnie? Czy względy klimatyczne i ekonomiczne wystarczająco uzasadniają uzyskiwanie z oddalonych miejsc np. przywóz z państw trzecich coraz większych ilości biomasy do celów energetycznych?
3. W jaki sposób nowa WPR powinna przyczynić się do wzrostu dochodów z działalności rolniczej zważywszy, że włączono do niej unijne cele dotyczące ochrony klimatu?