Debata miała miejsce 23 listopada br. w Parlamencie Europejskim. Dotyczyła WPR po roku 2013. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w konferencji wziął udział Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Pan Wiktor Szmulewicz. W spotkaniu uczestniczyli także Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Marek Sawicki, a także senator Chróścikowski.

Debatę rozpoczął przewodniczący De Castro, który podkreślił znaczenie bezpośredniego dialogu między przedstawicielami związków rolnych a przedstawicielami instytucji europejskich, bo to właśnie Komisja, Rada oraz Parlament Europejski będą głównymi działaczami reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Przewodniczący De Castro podkreślił również, że bardzo istotnie jest połączenie dwóch największych wyzwań, a mianowicie bezpieczeństwa żywnościowego oraz walki ze zmianami klimatu. Dodał on, iż rolnicy potrzebują nowych instrumentów, aby móc sprostać w przyszłości wyzwaniom klimatu oraz wyzwaniom żywnościowym. 

Głównym zarzutem nowych państw członkowskich  co do treści dokumentu Komisji Europejskiej z października br. był brak wyrównania dopłat bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Przedstawiciele rolników krajów tzw. „nowej 12”, którzy do tej pory nie otrzymywali równych dopłat bezpośrednich ze względu na okres przejściowy, który miał się zakończyć w 2013 roku, jednogłośnie podkreślili, iż jakikolwiek nowy okres przejściowy lub element w nowej WPR, która uniemożliwiałby całkowite wyrównanie dopłat bezpośrednich,  jest nie do przyjęcia. 

W kolejnej części debaty głos zabrali uczestnicy z sali, a więc przedstawiciele różnych związków rolnych z całej Europy. Większość wypowiadających się uczestników podkreśliło, iż priorytetem Wspólnej Polityki Rolnej powinna być przede wszystkim produkcja żywności dla europejskich obywateli. Jeśli chodzi o programy pro-ekologiczne, czyli o tzw. „zazielenienie”, większość uczestników wyraziło zaniepokojenie tym elementem, ponieważ tego typu programy mogą doprowadzić do tego, że produkcja żywności będzie dużo bardziej kosztowała oraz powstaną większe  obciążenia administracyjne dla rolników, a przecież jednym z głównych celów reformy Wspólnej Polityki Rolnej powinno być jej uproszczenie. Głos w dyskusji zabrał również Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz. W swojej wypowiedzi zauważył on, iż widzimy dzisiaj wiele głosów niezadowolonych rolników, co świadczy o tym, że trzeba zastanowić się nad tym, dlaczego rolnicy nie są z tej reformy zadowoleni. Polityka ta powinna być przede wszystkim prostsza, ponieważ teraz jest ona coraz mniej czytelna zarówno dla konsumentów jak i dla producentów. W ramach środków, którymi dysponujemy powinniśmy się zastanowić, jak te środki podzielić, aby europejskie rolnictwo było w pełni konkurencyjne. Pan Prezes dodał, iż nie zgadzamy się z WPR, która podwyższa koszty; 7 proc. ugorowania jest dla nas nie do przyjęcia. - Nie zgadzamy się również z pewnymi definicjami, takimi jak np. pojęcie aktywnego rolnika - dodał.