Tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia jest woda - około 3000 uczestników przez trzy dni będzie omawiało kwestie związane z wodą. Zainteresowane strony, organizacje pozarządowe, przedstawiciele rządów i urzędnicy UE będą szukać rozwiązań dla kluczowych kwestii związanych z wodą, takich jak zapewnienie dostępności dobrej jakości wody przy gwałtownym wzroście liczby ludności i w odpowiedzi na coraz bardziej widoczną zmianę klimatu. Organizacje i przedsiębiorstwa zaprezentują najlepsze rozwiązania na wystawie obejmującej 52 stoiska, a pokazy filmów „La Soif du monde”, „Oceans” i „Africa Turns Green” stanowią tylko jeden z przykładów licznych imprez towarzyszących. W tym tygodniu rozdane zostaną również Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko, które przyznaje się innowacyjnym firmom, łączącym z powodzeniem innowacje i konkurencyjność, a zarazem utrzymującym wysoki poziom ekologiczności. Odbędzie się także 3. Europejska konferencja w sprawie wody, będąca spotkaniem zainteresowanych stron na wysokim szczeblu.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: Woda to dosłownie życiodajny zasób, a działalność człowieka wywiera na nią ogromny wpływ. Mam nadzieję, że podczas Zielonego Tygodnia zgromadzone tu setki ekspertów i zainteresowanych stron przyczynią się do rozwoju istniejących polityk oraz opracują nowe rozwiązania, tak aby można było zachować ten cenny zasób dla nas wszystkich.

Przeprowadzone niedawno przez Komisję Europejską badanie wykazuje, że siedmiu na dziesięciu Europejczyków uważa, że kwestie związane z wodą są poważnym problemem. Zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i rozproszonych, nadmierne pobieranie wody oraz zmiany w rzekach i jeziorach stanowią zagrożenie dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód europejskich do 2015 r. Związane z wodą katastrofy naturalne, takie jak susze i powodzie, stały się bardziej powszechne i dotkliwe w znacznej części naszego kontynentu, a ich dotkliwość i częstotliwość jeszcze wzrośnie na skutek zmiany klimatu i zmian w użytkowaniu gruntów. W ramach Zielonego Tygodnia zostanie przedstawiony przegląd polityki UE w obszarze gospodarki wodnej, a zainteresowane strony rozważą, w jaki sposób należy ją rozwijać, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Wnioski z imprez całego tygodnia zostaną uwzględnione w planie ochrony zasobów wodnych Europy, który przewidziano na listopad tego roku. Kolejnym etapem w procesie przygotowawczym tego planu jest zorganizowana w ramach Zielonego Tygodnia 3. Europejska konferencja w sprawie wody - forum umożliwiające konsultację i debatę między zainteresowanymi kwestią wody stronami, państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Na stronie internetowej konferencji będzie dostępna transmisja obrad na żywo. Program konferencji można znaleźć tutaj.