Podczas gdy nad Wisłą głoszone są hasła o solidarnej Europie i wyrównaniu płatności, to Parlament Europejski już wskazał Komisji Europejskiej, jaką drogą ma podążać Wspólna Polityka Rolna do 2020 roku.

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE
Opowiadamy się za systemem płatności jednolitych, który prowadzi do pewnej redystrybucji środków w interesie sprawiedliwego podziału środków na płatności bezpośrednie w całej UE i proponujemy przy tym, aby każde państwo członkowskie otrzymało co najmniej dwie trzecie średniej płatności bezpośredniej w UE - głosi rezolucja Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani są za jak najszybszym wdrożeniem takiego mechanizmu. Już dawno Europa uznała potrzebę odejścia od historycznych i indywidulanych wartości referencyjnych dopłat, domagając się silnego i dobrze finansowego 1 filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Parlament domaga się, żeby płatności bezpośrednie były wypłacane wyłącznie na rzecz rolników prowadzących aktywną działalność. Dlatego wzywa Komisję Europejską do opracowania definicji rolnika prowadzącego aktywną działalność. Jednakże dopracowania wymaga także formuła płatności dla gospodarstw, które nie tylko wykorzystują obszary rolne do produkcji, ale utrzymują je w dobrej kulturze rolnej. Europosłowie chcą nadal dać możliwość pokrywania 10 proc. płatności bezpośrednich na wzmocnienie sektorów kluczowych w rolnictwie. W ocenie Parlamentu uniezależnienie płatności od wielkości produkcji sprawdziło się, dlatego chce on, żeby oddzielić skalę produkcji od premii na krowy mamki i owce. Tylko w ściśle określonych warunkach, głównie na obszarach górskich, można by łączyć wielkość z premiami na zwierzęta.

OCHRONA ZASOBÓW I OCHRONA ŚRODOWISKA
PE chce, żeby przyznawanie płatności bezpośrednich zostało powiązane bezpośrednio z ochroną zasobów. Uważa, że uekologicznienie płatności bezpośrednich w 1 filarze WPR ma polegać na tym, że każdy beneficjent płatności bezpośrednich w UE musi przeprowadzić przynajmniej dwa obszarowe programy ochrony zasobów, aby uzyskać pełną premię dla gospodarstwa. Parlament uważa, że niekorzystne warunki gospodarowania powinny być rekompensowane z 2 filara Wspólnej Polityki Rolnej.

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI
To czego oczekują europosłowie w tym zakresie można krótko zdefiniować. Są zdania, że nie da się uzasadnić płatności bezpośrednich bez zasady wzajemnej zgodności.