Podsekretarz Stanu Andrzej Dycha uczestniczył w konferencji poświęconej przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej UE po roku 2013.

Konferencja zorganizowana została przez Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Danii i miała służyć wymianie poglądów na temat przyszłych możliwych scenariuszy rozwoju polityki rolnej Unii Europejskiej. Zamiarem organizatorów konferencji było spojrzenie poza trwający przegląd funkcjonowania WPR i próba określenia kształtu polityki rolnej w roku 2027.

Wśród uczestników panelu dyskusyjnego znaleźli się: Minister Rolnictwa Danii Eva Kjer Hansen, Komisarz UE ds. Rolnictwa Mariann Fischer Boel, Minister Rolnictwa Francji Michel Barnier, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Neil Parish, Członek Bundestagu Republiki Federalnej Niemiec Ulrike Höfken, Członek Parlamentu Danii Lone Dybkjaer.

Uczestnicy panelu podkreślali konieczność utrzymania Wspólnej Polityki Rolnej uwzględniając jednocześnie potrzebę lepszego ukierunkowania jej instrumentów służących osiąganiu celów tej polityki, takich jak zapewnienie zdrowej i wysokiej jakości żywności, ochrony środowiska oraz utrzymania konkurencyjności sektora rolnego UE. Wśród uczestników panowała zbieżności poglądów co do utrzymania wspólnotowego charakteru WPR i braku zgody na jej renacjonalizację. W trakcie wystąpień i dyskusji podnoszone były kwestie związane z koniecznością uwzględniania globalnego kontekstu funkcjonowania polityki rolnej, w tym rosnącego zapotrzebowania na żywność, wzrostu liczby ludności, zmian klimatycznych, wpływu na kraje rozwijające się, rozwoju biotechnologii, bezpieczeństwa energetycznego oraz liberalizacji handlu rolnego.

Podsekretarz stanu Andrzej Dycha podkreślił trudności w dokonywaniu analiz przyszłego kształtu WPR, ze względu na dynamiczny i niełatwy do przewidzenia charakter zmian w skali globalnej. Opowiedział się za utrzymaniem Wspólnej Polityki Rolnej, uznając jednocześnie konieczność dokonywania korekt w zarządzaniu tą polityką, uwzględniających duże zróżnicowanie rolnictwa i obszarów wiejskich w Europie. Podkreślił bardzo ważną funkcję stabilizującą WPR odnośnie sytuacji ekonomicznej sektora rolnego. Wyraził pogląd, że w przyszłości polityka rolna będzie istotnym mechanizmem wpływania na jakość życia na obszarach wiejskich. Podkreślił, że z punktu widzenia Polski sprawą zasadniczą jest zapewnienie równych warunków konkurencji we wszystkich państwach członkowskich UE.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!