- Przeprowadzona analiza wskazuje, że zasoby wodne istotne z punktu widzenia efektów produkcji roślinnej są wyraźnie zróżnicowane regionalnie. Należy przypuszczać, że w sposób wyraźny może to wpłynąć na poziom uzyskiwanych plonów, a także na efekty ekonomiczne produkcji roślinnej. Woda jest bowiem jednym z istotnych czynników decydujących o wzroście i rozwoju roślin, a co się z tym wiąże także o poziomie i jakości uzyskiwanych zbiorów. Analiza ma charakter uproszczony, ale sygnalizuje problem ograniczeń w produkcji roślinnej spowodowanych warunkami wilgotnościowymi w zimie – podaje prof. dr hab. Andrzej Doroszewski i mgr Tomasz Jóźwicki z IUNG.

Generalnie stwierdzają oni, że zróżnicowanie relacji wartości Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) zarówno w porównaniu do poprzedniej zimy, jak i w relacji do średniej z dwóch ostatnich okresów zimowych było bardzo zbliżone. Największe obniżenie wilgotności mierzone KBW wystąpiło na Mazowszu, w Beskidzie Śląskim oraz na Nizinie Szczecińskiej. Natomiast na Dolnym Śląsku, na Pobrzeżu Gdańskim i na Podlasiu warunki w trzech ostatnich latach były zbliżone.

Warto wiedzieć, że analiza dotyczyła okresu grudzień 2015 roku - styczeń 2016 r. Wykazała ona, że w całym kraju występowały dodatnie wartości KBW, przy czym najwyższe wartości notowane były na północnych krańcach Polski (od 90,1 do 100 mm). Im dalej na południe tym wartości KBW były niższe. Na Pogórzu Karpackim i w Górach Świętokrzyskich KBW osiągnął najniższe wartości kształtujące się w granicach od 20 do 30 mm.

Do oceny tych warunków wykorzystywany był KBW, który jest wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia środowiska (ocenę aktualnych zasobów wodnych). W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach obliczono wartości KBW na podstawie danych pochodzących z 54 stacji synoptycznych IMGW-PIB oraz 1 stacji IUNG-PIB.

- Na takie zróżnicowanie regionalne salda KBW wpływ miały opady atmosferyczne w grudniu 2015 roku oraz w styczniu 2016 roku. Dla obiektywnej oceny warunków wilgotnościowych za pomocą KBW wskazane jest porównanie regionalnego zróżnicowania na tle ubiegłorocznej zimy. Dane z tego okresu przyjęto za 100 proc. Porównanie relatywne wykazało, że na Nizinie Śląskiej wartości KBW w roku 2015/16 kształtowały się w granicach od 90,1 do 100 proc. w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniej zimy. Natomiast w południowej części Mazowsza, w Beskidzie Śląskim oraz na Nizinie Szczecińskiej wartości KBW stanowiły od 30 do 40 proc. wartości ubiegłorocznych – wynika z raportu.