Jak informuje resort rolnictwa w związku z wystąpieniem suszy w roku 2015, która w sposób szczególnie dotkliwy wystąpiła w uprawie kukurydzy, zaistniała konieczność zmian wartości progowych KBW dla kukurydzy uprawianej na ziarno i na kiszonkę. Były one wyznaczone na podstawie danych o plonach dla tej uprawy pochodzących z rejonów o dobrych glebach i o dużej retencji wodnej. W projekcie rozporządzenia złożonym przez ministra, zaproponowano wprowadzenie nowych wielkości progowych wyznaczających zagrożenie suszą dla upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę.

- W projekcie rozporządzenia, w przypadku upraw kukurydzy, buraka cukrowego oraz rzepaku i rzepiku uprawianych na glebach I kategorii (gleby bardzo lekkie, bardzo podatne na suszę), grupa granulometryczna: piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, nie są podane wartości krytyczne KBW, gdyż na tych glebach uprawa powyższych upraw nie jest wskazana, mimo iż zdarza się, że są one uprawiane na tych glebach. W latach, w których warunki wilgotnościowe gleb są dobre, plony powyższych upraw są na zadawalającym poziomie, jednakże już przy małym deficycie wody plony tych upraw ulegają gwałtownemu obniżeniu. Z tych też powodów, uprawy te zlokalizowane na glebach bardzo lekkich nie wykazywane w systemie monitoringu suszy rolniczej – podaje ministerstwo rolnictwa.

To nie koniec zmian. W projekcie rozporządzenia zaproponowano również dokonanie zmian polegających na skróceniu okresu raportowania do 31 sierpnia dla roślin bobowatych. Warto bowiem wiedzieć, że na chwile obecną raportowanie dla tej grupy roślin, kończyło się 10 września. Zdaniem specjalistów był to zbyt długi okres monitoringu dla bobowatych.

- Długi okres raportowania suszy dla tych roślin wynikał ze zbyt rzadkiej zmiany wartości KBW (raz na miesiąc). W związku z postulowanymi producentów rolnych, że wartości te były wyznaczane na długi okres w projekcie rozporządzenia wprowadzono lepsze dopasowania tych wartości do faz rozwojowych dla tej grupy roślin – dodaje resort.

Dokonano również zmiany polegającej na usunięciu z okresu raportowania okresu od 11 VII do 10 IX, celem dokonania zgodności pomiędzy faktycznie występującymi okresami zagrożenia suszą. Wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla poszczególnych gatunków i grup roślin uprawnych oraz gleb są jednakowe dla wszystkich województw, dlatego nie zachodzi potrzeba wyznaczania tych wartości z podziałem na województwa.