Czy wypełnienie przez ARiMR cz. VIII wniosku o dopłaty tylko częściowo, z uwzględnieniem działek, ale już nie poddziałek, może wprowadzać rolników w błąd?

Przypomnijmy: w tym roku ARiMR częściowo wypełniła za rolników cz. VIII wniosku o dopłaty.

Więcej: Działki podrzędne koniecznie trzeba wskazać we wniosku o dopłaty

A co stanie się, jeśli rolnik poprzestanie na tym podsuniętym mu wypełnieniu i nie wpisze działek podrzędnych i nie określi upraw na nich prowadzonych?

ARiMR wyjaśnia:

„W przypadku, gdy rolnik posiadający co najmniej 10 ha gruntów ornych nie wpisze we wniosku działek rolnych z rodzajem uprawy wówczas zostanie on wezwany do uzupełnienia braków. Jednocześnie rolnik może dokonać zmiany wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie zgodnie z warunkami określonymi w art. 14 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.). Zmiany mogą być wprowadzone w trakcie trwania okresu wegetacyjnego w odniesieniu do zadeklarowanych działek rolnych w zakresie rodzaju uprawy bądź jej położenia, o ile nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji dotyczącej wypełnienia obowiązku zazieleniania w odniesieniu do informacji zawartych w pierwotnie złożonym wniosku. Do zmiany wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie za 2016 r. rolnik dołącza sporządzoną w formie pisemnej informację o okolicznościach uzasadniających dokonanie tej zmiany.

W przypadku, gdy rolnik zaznaczy we wniosku, że ubiega się o płatność związaną z produkcją, a nie zadeklaruje działek rolnych do tych płatności (brak działek podrzędnych z daną grupa upraw) wezwany zostanie do uzupełnienia braków.

Dodatkowo w Biurach Powiatowych ARiMR wywieszone są komunikaty przypominające rolnikom zobowiązanym do realizacji praktyk zazielenienia, o obowiązku deklarowania we wniosku o przyznanie płatności podrzędnych działek rolnych na potrzeby dywersyfikacji upraw. Wskazać także należy, że przy przyjmowaniu wniosku pracownicy BP zwracają szczególną uwagę na to czy rolnik zadeklarował działki podrzędne.”