KRIR pochwaliła się w swoim newsletterze, że ustaliła – wespół z szefostwem ANR – zasady przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości. Podano:

„24 sierpnia 2015 r. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, zorganizował spotkanie z prezesami wojewódzkich izb rolniczych oraz dyrektorami Oddziałów Terenowych ANR w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż. W spotkaniu uczestniczył Zarząd KRIR.

Ustalono przede wszystkim, że kryteria dotyczyć będą także przetargów ofert pisemnych na dzierżawę nieruchomości.

Z uwagi na znaczące różnice w strukturze rolnictwa w poszczególnych regionach kraju, ustalono cztery główne kryteria obowiązujące na terenie całego kraju o wadze 70 pkt:

1.            Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika – 20 pkt

2.            Odległość miejsca zamieszkania rolnika od sprzedawanej nieruchomości – 20 pkt

3.            Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę – 20 pkt

4.            Proponowana cena nabycia nieruchomości – 10 pkt

Pozostałe kryteria o wadze 30 pkt pozostają do ustalenia pomiędzy właściwą wojewódzka izbą rolniczą a dyrektorem Oddziału Terenowego ANR. W zależności od decyzji na poziomie województwa, istnieje także możliwość dodania punktów (z puli 30 przypadających do ustalenia na poziomie wojewódzkim) do kryteriów ogólnokrajowych nr 1, 2 i 3. Nie będzie możliwości dodawania punktów do kryterium nr 4 dotyczącego proponowanej ceny nabycia nieruchomości.

Po ustaleniu przez dyrektorów Oddziałów Terenowych ANR i wojewódzkie izby rolnicze całości kryteriów obowiązujących w danym województwie i podpisaniu odpowiednich porozumień, będzie mogła zostać uruchomiona procedura przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości rolnych.”

Czy to możliwe? Jakich przetargów i jakich przepisów dotyczą te ustalenia? Czy ustalono zasady oceny ofert, zanim jeszcze powołano komisje? Przecież ustawa o ustroju rolnym, przewidująca powstanie komisji ds. sprzedaży ziemi, ma obowiązywać dopiero od stycznia?