Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw stanowi, że Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności m.in. w zakresie tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

Obowiązek wyłączenia z dzierżaw 30 proc. ziemi wywołał w 2011 r. ożywioną dyskusję: dzierżawcy stanęli przed koniecznością wyłączenia 30 proc. dzierżawionego areału pod groźbą uniemożliwienia bezprzetargowego zakupu całości dzierżawionej ziemi i nieodnowienia umów dzierżawy. Protesty jednak szybko przycichły i dziś mówi się już nawet o potrzebie ponownego zezwolenia (bo chyba jednak nie zmuszenia?) na wydzielenie 30 proc. ziemi do sprzedaży tym dzierżawcom, którzy wówczas nie wyrazili na to zgody.

A na ile skuteczne było poprzednie wyłączenie? Czy rzeczywiście – jak oczekiwano - skorzystali na nim rolnicy prowadzący indywidualne gospodarstwa, czy raczej dzierżawcy-spółki, zwłaszcza te z kapitałem obcym, mogący nabywać ziemię na preferencyjnych - bo bezprzetargowych - warunkach?

Z wyłączeń sprzedano dotychczas 32,5 tys. ha – z tego 27,4 tys. ha w drodze przetargów ograniczonych, więc rolnikom indywidualnym – informuje ANR.
Natomiast tylko w 2014 roku dzierżawcy kupili od Agencji, w ramach przysługującego im prawa pierwszeństwa w nabyciu, grunty o łącznej powierzchni 73,1 tys. ha (spośród 119 tys. ha sprzedanych gruntów typowo rolnych). „W ANR BP nie jest prowadzona ewidencja w zakresie podziału tej grupy podmiotów na osoby fizyczne i osoby prawne” – dowiadujemy się w ANR.

Zgodnie z art. 8 ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie muszą oni uzyskiwać zezwolenia na nabycie gruntów dzierżawionych przez 7 lub 3 lata w zależności od województwa.
Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że można ustalić, ilu cudzoziemców skorzystało z tej możliwości: „W ANR BP nie jest prowadzona ewidencja w zakresie podziału umów sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP zawieranych z cudzoziemcami na te umowy, gdzie cudzoziemiec przedłożył stosowne zezwolenie oraz na te gdzie cudzoziemiec zwolniony był z wymogu uzyskania takiego zezwolenia” – informuje ANR.

Poniżej całość udzielonej informacji.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!