Dotychczas rolnicy mieli 30 dni od ogłoszenia informacji o naborze do rozpoczęcia składania wniosków. To czas na przygotowanie dokumentów. Terminy te określa rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które stanowi w § 12. 1. :

"Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu <Premie dla młodych rolników> w ramach poddziałania <Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników> objętego Programem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków."

Ale nabór rozpoczynający się 31 marca prezes ARiMR ogłosił 16 marca. Czy dwa tygodnie to nie za mało?

- Sposób ogłaszania naboru wniosków na poszczególne działania i poddziałania PROW 2014-2020 określany jest w przepisach krajowych – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa. - Podanie terminu ogłoszenia naboru wniosków do publicznej wiadomości, nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków na premie dla młodych rolników, zostało określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2016. poz. 345).

Rzeczywiście 14 marca 2016 r. (a więc dwa dni przed ogłoszeniem naboru wniosków przez prezesa ARiMR) zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa, zmieniające warunki dostępu do tej pomocy. Między innymi dopisano w nim:  „W 2016 r. ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu <Premie dla młodych rolników> w ramach poddziałania <Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 14 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.”