Obecna edycja różni się od poprzednich. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli prowadzenie gospodarstwa rolnego, a stali się jego właścicielem nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. O premię może się starać rolnik, który nie ukończył 40 lat.

Dotychczas o dotację mogli się ubiegać rolnicy, których wielkość gospodarstwa była co najmniej taka jak średnia krajowa (ponad 10 ha). Teraz w województwach, gdzie gospodarstwa są małe - np. w południowo-wschodniej części kraju - premię będzie mógł dostać rolnik, który ma grunty takie jak średnia wojewódzka (przy czym przynajmniej 70 proc. gospodarstwa musi być własnością rolnika, z użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa).

Kolejnym kryterium, które jest brane pod uwagę przy przyznawaniu premii, jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa - dotyczy to całego kraju - i nie może być mniejsza niż 13 tys. euro i większa niż 150 tys. euro.

Osoba ubiegająca się o dotację musi mieć wykształcenie rolnicze - czym jest ono wyższe, tym przyznawane jest więcej punktów. W przypadku, gdy gospodarz tego wykształcenia nie posiada, ma trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Premia dla młodych rolników "na start" wynosi 100 tys. zł. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 80 proc. - po spełnieniu przez beneficjenta warunków, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji; druga - w wysokości 20 proc. - po zrealizowaniu biznesplanu.

Udzielenie pomocy młodemu rolnikowi ma doprowadzić zwiększenia ekonomicznej wartości gospodarstwa o 10 proc. po trzech latach od jej otrzymania.

Wsparcia nie otrzymają gospodarstwa, których głównym kierunkiem produkcji będzie: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski, tak jak w poprzednich latach, przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do 2 września br.