W Sejmie trwa debata nad projektem ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Wiceminister Zbigniew Babalski przedstawił projekt. Jak stwierdził, ustawa budzi emocje, ale dyskusja świadczy, że najbardziej przejęte nią osoby nie znają projektu.

Ten projekt został przyjęty przez rząd. Celem rozwiązań jest realna ochrona polskiej ziemi przed niekontrolowanym zakupem. Dotychczasowa ustawa i ta uchwalona 5 sierpnia 2015 r. tej ochrony nie zapewnia. Także unijne instytucje wskazują, że problem spekulacyjnego wykupu jest w skali europejskiej, a w Polsce jest niekontrolowany.

Aby chronić polską ziemię, trzeba wstrzymać na 5 lat sprzedaż ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. To realizacja postulatu polskich rolników, którzy chcą mieć dostęp do ziemi, ale nie mają pieniędzy na jej kupno. Stąd trwałe dzierżawy są korzystniejsze dla rolników – i będą stosowane.

Zmiana innych ustaw dotyczy zapisu w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego: nabywcami ziemi będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Nie ma to zastosowania m.in. do nabycia przez osoby bliskie zbywcy. To nieprawda więc, że robimy zamach na ojcowiznę - podkreślił wiceminister.

Wiceminister omówił warunki nabywania ziemi przez osoby dopiero tworzące gospodarstwa, uzasadnił utrudnienia dotyczące sprzedaży zakupionej ziemi przed upływem 10 lat od nabycia. Dotychczasowe prawo pierwokupu dla ANR istnieje od 13 lat, tu nie ma zmian – mówił wiceminister. Prawo pierwokupu będzie przysługiwać także osobie bliskiej. Nowym rozwiązaniem jest natomiast prawo pierwokupu dla ANR akcji spółek mających ziemię.

W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa zmieniono zapis dotyczący stworzenia preferencji dla dzierżawy ziemi z ZWRSP – a wstrzymano sprzedaż, dotąd preferowaną.

Agencja będzie organizować przetargi ograniczone i ofertowe. Osoby poniżej 40 r. ż. nie będą musiały mieć pięcioletniego okresu prowadzenia gospodarstwa. Wykluczono osoby, które nabyły już 300 ha. Z zasobu można będzie nabyć do 300 ha, a nie 500 ha, jak obecnie. Przez 10 lat nabywca nie będzie mógł zbyć nabytej ziemi bez zgody agencji. Każdy nabywca z ZWRSP złoży oświadczenie o pochodzeniu pieniędzy i  o tym, że nie zawarł umowy przedwstępnej.