Poprosiliśmy agencję o informację w sprawie wynagrodzeń dla pracowników ARiMR. „Jak się dowiaduję, przez 2 lata NSZZ Solidarność zabiegał o zwiększenie budżetu na wynagrodzenia dla pracowników ARiMR. Zebrano w tej sprawie 6 tys. podpisów. Obecnie uzyskano zwiększenie budżetu w wysokości 37,5 mln zł. Proszę o informację, według jakich kryteriów są rozdzielane te pieniądze i dla kogo będą podwyżki” - pytałam.

ARiMR odpowiada:

„Przede wszystkim pragniemy wyjaśnić, że planowana kwota na zwiększenie wynagrodzeń pracowników ARiMR w 2016 roku to ok. 30 mln zł. Odnośnie jej rozdysponowania informujemy, że z uwagi na fakt, iż stanowi ona jedynie zapis w projekcie ustawy budżetowej, ARiMR na tym etapie nie dokonała uszczegółowienia zasad podziału tych środków. Jednocześnie zapewniamy, że pracodawca na bieżąco prowadzi analizę wynagrodzeń pracowników a polityka płacowa realizowana przez Agencję ukierunkowana jest na wzrost wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających, uwzględniając ich zaangażowanie i efekty pracy.

Odnosząc się do pytania dotyczącego zwiększenia budżetu wynagrodzeń Agencji, uprzejmie informujemy, że fundusz wynagrodzeń ARiMR, który co roku uchwalany jest w planie finansowym Agencji jest załącznikiem do ustawy budżetowej na dany rok i pozostaje od 2009 do 2015 roku, z racji zamrożenia limitów, na niezmienionym poziomie. Jednocześnie informujemy, że wszelkie próby podejmowane przez Agencję na etapie zgłaszania założeń do projektu planu finansowego ARiMR w zakresie zwiększenia w kolejnych latach wydatków/kosztów na wynagrodzenia, chociażby jedynie w stopniu odpowiadającym prognozie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług na dany rok budżetowy, zostawały odrzucane z uwagi na regulacje zawarte w ustawie okołobudżetowej, stanowiące, iż wielkość wydatków/ kosztów, w tym wynagrodzeń, ujętych w planie finansowym na dany rok nie może być wyższa, niż wielkość wydatków/kosztów wynikających z planu finansowego za rok poprzedni, o czym informowaliśmy OZ NSZZ „Solidarność”.