A wszystkie propozycje zmian zawiera projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który trafił do konsultacji.

I tak:

- podniesiono z 200 tys. do 250 tys. euro górny próg wielkości ekonomicznej gospodarstw, w których wspierany będzie rozwój produkcji prosiąt;

- wprowadzono możliwość ponownego wzywania wnioskodawcy do usunięcia braków we wniosku (dotyczy też wniosków złożonych w 2016 r.);

- nabór wniosków będzie mógł się rozpoczynać nie tylko w pierwszym, ale także w drugim kwartale roku;

- wniosek o płatność będzie mógł być także składany pocztą;

- wydłużono termin realizacji operacji i ponoszenia kosztów:  płatności za dostawy i usługi będą mogły być wykonane nie później jak do dnia złożenia wniosku o płatność;

- doprecyzowano kryterium wyboru dotyczące uczestniczenia w systemach jakości: punkty przyznaje się, jeżeli wnioskodawca posiada świadectwo lub certyfikat potwierdzające,  że uczestniczy w systemie jakości w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem oraz, w przypadku rolnictwa ekologicznego, powierzchnia gruntów ornych, sadów, łąk trwałych lub pastwisk trwałych objęta tym systemem stanowi co najmniej 50 proc. powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych lub pastwisk trwałych gospodarstwa;

- doprecyzowano niektóre przepisy i wprowadzono „oczywiste zmiany o charakterze technicznym”: np. doprecyzowano koszty operacji, wprowadzono zmiany spowodowane zmianami w „Premii dla młodych rolników”, dookreślono przepisy dotyczące miejsca składania wniosku o przyznanie pomocy przez grupę rolników, w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycje trwale związane z gruntem, wprowadzono możliwość poświadczania kopii określonych dokumentów także przez radcę prawnego albo adwokata, jeśli występują jako pełnomocnik w sprawie (dotyczy też wniosków złożonych w 2016 r.), nie będzie ponadto możliwości przyznania punktów za spełnienie danego kryterium wyboru, jeżeli dane niezbędne do ustalenia liczby punktów zostały wpisane wyłącznie do wniosku o pomoc i nie ma dokumentów potwierdzających zgodność tych danych ani potwierdzających spełnienie danego kryterium;