Projekt długo zapowiadany przez kilka rządów wreszcie stał się faktem. Ministerstwo Rolnictwa skierowało do konsultacji projekt „ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności” i ustawę „Przepisy wprowadzające ustawę o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności”.

Podstawowym celem projektowanej ustawy powołującej nową inspekcję jest stworzenie w Polsce nowego jednolitego zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji poprzez skonsolidowanie wszystkich procesów kontrolnych i monitorujących w całym łańcuchu żywnościowym. Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności ma być częścią administracji niezespolonej, podległą ministrowi rolnictwa.

W uzasadnieniu projektu podano: „Istniejący w naszym kraju rozproszony model nadzoru nad żywnością, w którym zadania są podzielone pomiędzy 5 instytucji kontrolnych podległych 3 organom naczelnym, przedstawia specyficzny w skali europejskiej obraz, szczególnie w porównaniu z tymi państwami UE, które już kilkanaście lat temu skonsolidowały służby inspekcyjne i osiągają najlepsze wyniki w produkcji i eksporcie żywności, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa i doskonałą opinię na rynkach międzynarodowych. Spośród 28 państw członkowskich w 23 dokonano zmian mających na celu scalenie istniejących urzędów. Zauważyć należy, że aż w 14 krajach UE nadzór nad bezpieczeństwem żywności sprawuje Minister odpowiedzialny za rolnictwo, w 8 Minister Rolnictwa wspólnie z Ministrem Zdrowia, a sam Minister Zdrowia tylko w 1 kraju. Wpisaniu się Polski w te tendencje służyć ma konsolidacja funkcjonujących w Polsce organów urzędowej kontroli żywności.”

Nowa inspekcja to wynik wyciągnięcia wniosków z podnoszonych przez producentów zarzutów dotyczących licznych kontroli i konieczności wielokrotnej rejestracji działalności, a także trudności wynikających z obecnego modelu finansowania działających Inspekcji oraz ich podległości i koordynacji merytorycznej.

Więcej: 

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności od stycznia 2018 roku

Jedna inspekcja bezpieczeństwa żywności według Kukiz’15